การหาค่าอนุพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์: บทที่4

Posted on November 17, 2010 | Category: วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

บทประยุกต์ของอนุพันธ์เชิงตัวเลขกับปัญหาทางฟิสิกส์

โดย รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหา
4.1 บทนำ (Introduction)
4.2 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาการเคลื่อนที่ของวัตถุ (Numerical methods for motion)
4.3 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาการส่งผ่านพลังงาน (Numerical methods for energy transfer)
4.4 แบบฝึกหัด

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

» Filed Under วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

Leave a Reply

CAPTCHA Image

Copyright © 2010 Physics @ MUSC Knowledge Repository. All Rights Reserved | Design: YGoY
272 Rama VI Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, THAILAND