ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ – จากสารพันธุกรรมสู่เทคโนโลยีพิสูจน์บุคคล

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ – จากสารพันธุกรรมสู่เทคโนโลยีพิสูจน์บุคคล Author: วิชัย บุญแสง และคณะ Imprint:  ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Call No: QH441 ล274 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ตลอดจนตัวอย่างหรือกรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในแง่มุมต่างๆ

ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : การประยุกต์ : ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส = DNA technology : an application to study bacterial pathogen : meliodosis
DNA , ดีเอ็นเอ / March 14, 2017

ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : การประยุกต์ : ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส = DNA technology : an application to study bacterial pathogen : meliodosis Author: สุมาลี ตั้งประดับกุล Imprint:  กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2553. Call No: QH441 ส842ด 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับดีเอ็นเอเทคโนโลยีพื้นฐานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างไม่อยากเย็น แต่ละบทของหนังสือเขียนโดยใช้ภาษาง่ายๆ กระชับ ด้วยประสบการณ์ในการสอนและทำวิจัยของผู้เขียนมานานกว่า 20 ปี การถ่ายทอดเนื้อหาจะเน้นการสื่อสารด้วยภาพปรพกอบที่จะช่วยให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจได้ง่ายดายขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน หรือต่อยอดสำหรับการศึกษาในด้านนี้ในเชิงลึกต่อไป