เทคโนโลยียางธรรมชาติ : ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ จากโครงสร้างโมเลกุลถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม = Natural rubber technology

เทคโนโลยียางธรรมชาติ : ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ จากโครงสร้างโมเลกุลถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม = Natural rubber technology Author: จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ Imprint:  กรุงเทพฯ : เทคโนบิซ คอมมิวนิเคชั่นส์, 2553. Call No: TS1892 จ414ท 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เนื้อหาในเล่ม – ยางธรรมชาติ – โครงสร้างของยางธรรมชาติ – สมบัติของยางธรรมชาติ – การแพ้ยางธรรมชาติ – สีและกลิ่นในยางธรรมชาติ – ยางสกิม

ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : การประยุกต์ : ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส = DNA technology : an application to study bacterial pathogen : meliodosis
DNA , ดีเอ็นเอ / March 14, 2017

ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : การประยุกต์ : ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส = DNA technology : an application to study bacterial pathogen : meliodosis Author: สุมาลี ตั้งประดับกุล Imprint:  กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2553. Call No: QH441 ส842ด 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับดีเอ็นเอเทคโนโลยีพื้นฐานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างไม่อยากเย็น แต่ละบทของหนังสือเขียนโดยใช้ภาษาง่ายๆ กระชับ ด้วยประสบการณ์ในการสอนและทำวิจัยของผู้เขียนมานานกว่า 20 ปี การถ่ายทอดเนื้อหาจะเน้นการสื่อสารด้วยภาพปรพกอบที่จะช่วยให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจได้ง่ายดายขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน หรือต่อยอดสำหรับการศึกษาในด้านนี้ในเชิงลึกต่อไป

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Author: บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  [ปทุมธานี] : มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548. Call No: T11 ก525 2548 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการผนึกกำลังของนักวิจัยรุ่นใหญ่/รุ่นกลางที่เห็นคุณค่าของการถ่ายทอด “วิธีการเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ” โดยแท้