เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา Author: ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ Imprint:  นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Call No: QA280 ศ484ท 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ช่วยวิเคราะห์อนุกรมเวลา และนำผลลัพธ์ของโปรแกรมมาประกอบการอธิบาย อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ และเพิ่มส่วนที่เป็นเฉลยของแบบฝึกหัดในแต่ละบท