เซลล์ประสาท : การตายแบบอะพอพโทซิสและการปกป้องโดยเอสโตรเจน = Neuron : apoptosis and neuroprotection by estrogen

เซลล์ประสาท : การตายแบบอะพอพโทซิสและการปกป้องโดยเอสโตรเจน = Neuron : apoptosis and neuroprotection by estrogen Author: สุขุมาล จงคุณธรรม Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Call No: WL102.5 ส745ซ 2558 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ –