รวมโจทย์เคมีอินทรีย์

รวมโจทย์เคมีอินทรีย์ Author: สุนันทา วิบูลย์จันทร์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล, 2539. Call No: QD257 Thai 816 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ –

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ Author: สุนันทา วิบูลย์จันทร์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. Call No: QD261 Thai 45 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ เทคนิคพื้นฐานในเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การตกผลึก การวัดจุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดสารและโครมาโตกราฟฟี การศึกาาสเตอริโอเคมี และการละลายของสารอินทรีย์ อีกส่วนหนึ่งคือปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ที่จำแนกตามหมู่ฟังก์ชัน ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ อัลกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธุ์ และ อะมีน