เคมีอินทรีย์

เคมีอินทรีย์ Author: สุนันทา วิบูลย์จันทร์ Imprint: [นนทบุรี] : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. Call No: QD251.2 ส816ค 2548 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หลังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอินทรีย์ เช่น ชนิด การเรียกชื่อ สมบัติ ปฏิกิริยา และกลไกปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นมากในการศึกษาวิชาเคมีชั้นสูง หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีวเคมี หรือ เคมีในอุตสาหกรรม เป็นต้น

รวมโจทย์เคมีอินทรีย์

รวมโจทย์เคมีอินทรีย์ Author: สุนันทา วิบูลย์จันทร์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล, 2539. Call No: QD257 Thai 816 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยโจทย์พร้อมเฉลย ทั้งนี้ประเภทของโจทย์มีทั้งการเรียกชื่อสารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารที่ต้องเลือกใช้ตัวทำปฏิกิริยาที่เหมาะสม การทำนายและวิเคราะห์โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการเสนอกลไกของปฏิกิริยาต่างๆ

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ Author: สุนันทา วิบูลย์จันทร์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. Call No: QD261 Thai 45 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ เทคนิคพื้นฐานในเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การตกผลึก การวัดจุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดสารและโครมาโตกราฟฟี การศึกาาสเตอริโอเคมี และการละลายของสารอินทรีย์ อีกส่วนหนึ่งคือปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ที่จำแนกตามหมู่ฟังก์ชัน ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ อัลกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธุ์ และ อะมีน