เคมี 1 = Chemistry 12/e

เคมี 1 = Chemistry 12/e Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียง, ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2560]. Call No: QD31.3 ช786ค ล.1 2560 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเคมี 1 เล่มนี้ แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Chemistry 12/e เขียนโดยปรมาจารย์ด้านเคมีชื่อดังของโลก Raymond Chang เป็นหนังสือเคมีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่มีความทันสมัย มีแบบฝึกหัดและคำถามท้ายบทจำนวนมาก จึงทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในศาสตร์ของเคมีได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีบทความที่แสดงถึงความสำคัญของเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรืิอการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักความมหัศจรรย์ของวิชาเคมีได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจสร้างแรงบันดาลใจให้สนใจในศาสตร์เคมีเชิงลึกมากขึ้น

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface Author: Yongyuth Yuthavong Imprint:  Singapore : Pan Stanford Publishing, c2016. Call No: QV745 Y59t 2016 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book differs from those available on the subject of natural products and drugs derived therefrom in that it looks at the broad picture on how materials and organisms from nature affect our health and how we have combined our knowledge in chemistry, biology, and biodiversity to promote our wellness from resources in the “molecular wilderness,” with caveats on sustainable utilization of these resources. It is therefore suitable, not only for readers interested in science and medicine, but also for those with interest in policy issues concerning sustainable development, environment, and issues concerning interaction of science and society in general.

เคมี 2 = Chemistry

เคมี 2 = Chemistry Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ Imprint:  กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ทอป ; แมคกรอ-ฮิล, 2547. Call No: QD31.2 ช786ค ล.2 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเคมีเล่มนี้นับเป็นตำราที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่งโลกครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางเคมี ทั้งในเรื่องกรด-เบส สมดุลกรด-เบส สมดุลของสารละลายเคมีในบรรยากาศ ฯลฯ โดยที่ผู้แปลและเรียบเรียงได้จัดลำดับเนื้อหาทั้งหมดให้เข้ากับหลักสูตรการเรียน การสอนวิชาเคมีที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป

เคมี 1 = Chemistry

เคมี 1 = Chemistry Author: โดย Martin S. Silberberg ; เรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ, กรวลัย พันธุ์แพ Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2554. Call No: QD31.2 ซ331ค ล.1 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเคมีเล่มนี้นับเป็นตำราที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่งโลกครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางเคมี ทั้งในเรื่องกรด-เบส สมดุลกรด-เบส สมดุลของสารละลายเคมีในบรรยากาศ ฯลฯ โดยที่ผู้แปลและเรียบเรียงได้จัดลำดับเนื้อหาทั้งหมดให้เข้ากับหลักสูตรการเรียน การสอนวิชาเคมีที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป

เหล็ก โครเมียมและแมงกานีส = Iron Chromium and Manganese Fe Cr Mn

เหล็ก โครเมียมและแมงกานีส = Iron Chromium and Manganese Fe Cr Mn Author: เขียน : ไบรอัน แนพพ์ ; แปล : ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์ ; [สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรณาธิการ] Imprint:  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542. Call No: QD181.F4 น923ห 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเคมี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวเฉพาะของแต่ละธาตุ ปฏิกิริยาเคมี การเกิดและการแยกสลายของสาร และประโยชน์สำคัญต่างๆ ของธาตุ รวมทั้งสารประกอบของธาตุเหล่านั้น การสาธิตในห้องปฏิบัติการแสดงด้วยภาพทีละขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงกับการทดลองในห้องปฏิบัติการได้จริง เสริมความรู้ด้วยคำจำกัดความทางวิชาการที่สมบูรณ์ ข้อเท็จจริงและความรู้เพิ่มเติมต่างๆ

อดีต ปัจจุบัน อนาคต วิทยาการเคมีและเภสัชไทย

อดีต ปัจจุบัน อนาคต วิทยาการเคมีและเภสัชไทย Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  ปทุมธานี : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Call No: QD18.T5 อ131 2549 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะแนะนำประวัติ ความเป็นมาและบทบาทของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ด้านเคมีและเภสัช ความเป็นมาของเคมีและเภสัชต่างๆ และทิ้งท้ายด้วยการมองไปสู่อนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงและรวดเร็ว ทั้งในตัววิทยาการเองและในด้านความต้องการของสังคมไทย

คณิตศาสตร์สำหรับเคมีเชิงฟิสิกส์

คณิตศาสตร์สำหรับเคมีเชิงฟิสิกส์ Author: อรอุมา เขียวหวาน Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Call No: QD453.2 อ385ค 2551 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกประกอบด้วย การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์เฮล์มโฮลทซ์ และสมการสตูร์ม – ลีอูวิลล์ เนื้อหาส่วนที่สองประกอบด้วย คณิตศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนในการทดลอง การวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น

เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1 = Chemistry : the central science 1

เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1 = Chemistry : the central science 1 Author: Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten ; สุนันทา วิบูลย์จันทร์, แปลและเรียบเรียง Imprint:  กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อิโดไชน่า, 2545. Call No: QD31.2 บ214ค ล.1 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เมื่อศึกษาหนังสือเล่มนี้แล้ว จะค้นพบความงามและพลังของศาสตร์เคมี ตลอดจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเคมีเป็นเรื่องใกล้ตัว และยังสามารถทำให้เราเข้าใจวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ รวมทั้งความเป็นไปของโลกนี้ได้เป็นอย่างดี

ความรู้เรื่องไฟ

ความรู้เรื่องไฟ Author: โดย เอื้อนพร ภู่เพ็ชร์, บัณฑิต ประดับสุข, Lars Hillerstrom ; บรรณาธิการ, ภิญโญ พานิชพันธ์, พิณทิพ รื่นวงษา Imprint:  นครปฐม : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. Call No: TH9593 อ932ค 2548 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 8 บท เริ่มจากการปูพื้นฐานในความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นเกี่ยวกับไฟ ต่อด้วยเรื่องความเข้าใจวัสดุเชื้อเพลิง การป้องกันอัคคีภัย การสร้างความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร การอพยพ รวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย บทบาทและหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยขณะเกิดสาธารณภัย ตามด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับการป้องกันอัคคีภัย ในแต่ละบท จะมีคำถามสรุปท้ายบทเพื่อสรุปความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำดัชนีคำและวลี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อง่ายแก่การค้นหาเนื้อเรื่อง

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ Author: เขียนโดย นีล อาร์ดลีย์ ; ผู้แปล, ยุวดี เชี่ยววัฒนา, สุนันทา วิบูลย์จันทร์, และขนิษฐา จันทนสมิต Imprint: กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2544. Call No: Q123 อ644พ 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ พบความมหัศจรรย์และทุกคำตอบของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง ค้นหาง่าย อธิบายคำต่อคำ นิยามศัพท์กว่า 2,000 คำ อธิบายอย่างละเอียดทั้งสาขาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์