บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคมไทย : ยีน นาโนเทค ไอทีและสังคมไทย

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคมไทย : ยีน นาโนเทค ไอทีและสังคมไทย Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint: กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย, 2549. Call No: Q175.52.T5 บ126 2549 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้สะท้อนปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ในสังคมไทยอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก สะท้อนภาพของความร่วมมือระหว่างสมาคมที่ทรงเกียรติภูมิ 2 ด้านของสังคม คือ ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม กับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประการที่สอง เป็นความพยายามให้นักวิทยาศาตร์นำเสนอภาพความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและตีความ ทำความเข้าใจความเชื่อมโยงสู่ชีวิตผู้คนในสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุคการเป็นสังคมแห่งความรู้หรือสังคมที่มีความรู้เป็นฐาน