สรีรวิทยา

สรีรวิทยา Author: คณาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QT4 ส356 ล.2 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่และกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญ สำหรับนักศึกษาแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุข และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เนื่องจากความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการทำงานในภาวะปกติของร่างกาย จะช่วยให้เข้าใจการเกิดพยาธิสภาพและอาการของโรคต่างๆ ได้ดีขึ้น จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค การให้ยา การบำบัดรักษาโรค ตลอดจนการดูแลผู้ป่วย ในอนาคต

สรีรวิทยาทางเดินอาหาร

สรีรวิทยาทางเดินอาหาร Author: ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: WI102 ช432ส 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 2 ส่วน คือ เนื้อหาทางด้านสรีรวิทยา และเนื้อหาทางด้านพยาธิสรีรวิทยา โดยในแต่ละบทจะบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านสรีรวิทยาทั่วไปก่อน โดยกล่าวถึงกลไกทั้งในระดับเซลล์และโมเลกุล อันจะนำไปสู่หน้าที่การทำงานโดยเฉพาะของอวัยวะนั้นๆ ในระบบทางเดินอาหาร หลังจากนั้นจะกล่าวถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านพยาธิสรีรวิทยาที่ทำให้เกิดความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร

ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วม

ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วม Author: นทีทิพย์ กฤษณามระ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. Call No: WK102 Thai 14 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้แบ่งได้เป็นสามตอน คือ บทที่ 1 และบทที่ 2 เป็นการให้หลักการทั่วๆ ไปของระบบต่อมไร้ท่อ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน้าที่และประเภทของฮอร์โมน รูปแบบของการควบคุมการหลั่ง การประเมินการทำงานของระบบ และกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนประเภทต่างๆ ตอนที่สอง (บทที่ 3-10) ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อทีละต่อมและฮอร์โมนแต่ละชนิดที่ผลิต และตอนสุดท้ายคือบทที่ 11-18 เป็นการแสดงให้เห็นการออกฤทธิ์ร่วมของฮอร์โมนหลายๆ ชนิด (Integration of hormone functions) ในการควบคุมกระบวนการในร่างกาย เช่น สมดุลของแคลเซียม หรือโซเดียมและน้ำ การควบคุมเมตาบอลิซึมของสารอาหารโดยเฉพาะกลูโคส และระบบสืบพันธุ์กับการเจริญเติบโต

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา Author: คณาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QT4 ส356 ล.1 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่และกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญ สำหรับนักศึกษาแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุข และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เนื่องจากความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการทำงานในภาวะปกติของร่างกาย จะช่วยให้เข้าใจการเกิดพยาธิสภาพและอาการของโรคต่างๆ ได้ดีขึ้น จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค การให้ยา การบำบัดรักษาโรค ตลอดจนการดูแลผู้ป่วย ในอนาคต

วิทยาเอนโดครินเบื้องต้น

วิทยาเอนโดครินเบื้องต้น Author: วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2523. Call No: WK100 Thai 32 2523 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ปัจจุบันความรู้ทาง Endocrinolgy ได้ก้าวหน้าไปมาก บางครั้งจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง Concept ใหม่ๆ เสมอ ฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจอย่างจริงจัง จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้พื้นฐานเสียก่อน เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป