วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ

วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Call No: QH541.15.B56 ว794ว 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการร่วม (coevolutionary process) ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรตามกาลเทศะ โดยปัจจัยภายนอกและภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติดังกล่าวนำไปสู่ความหลากหลายของสรรพชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลกสีน้ำเงินใบนี้ที่เรียกโดยรวมว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity หรือ biodiversity)”