การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QH307.2 ว794ก 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์และนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจและห่วงใยใน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” และปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศไทยได้สามารถติดตามแนวคิดการวิจัยและการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพของไทยที่เกิดขึ้นในอดีต ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน