ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข (เล่ม 2) = Elementary physics for medical and health science

ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข (เล่ม 2) = Elementary physics for medical and health science Author: วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์, วิทูร ชื่นวชิรศิริ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. Call No: QC21.2 ว844ฟ ล.2 2550 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะอธบายเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากเล่มที่ 1 โดยเริ่มต้นที่คุณสมบัติของคลื่นชนิดต่างๆ จากนั้นจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าและแม่เหล็ก นอกจากนี้ที่ท้ายบทของทุกบทจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนเนื้อหาที่ศึกาาไป

ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข (เล่ม 1) = Elementary physics for medical and health science

ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข (เล่ม 1) = Elementary physics for medical and health science Author: วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์, วิทูร ชื่นวชิรศิริ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. Call No: QC21.2 ว844ฟ ล.1 2550 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 เล่ม เล่มแรกจะกล่าวถึงกลศาสตร์ งานและพลังงานไปจนถึงพลศาสตร์ของของไหล ส่วนเล่มที่สองจะกล่าวถึงเรื่องคลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปจนถึงนิวเคลียร์ฟิสิกส์