ฟิสิกส์ = College physics

ฟิสิกส์ = College physics Author: [เขียนโดย] Frederick J. Bueche, Eugene Hecht ; แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สิทธิคง Imprint:  กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 2546. Call No: QC21.2 บ691ฟ 2546 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์ วิชาฟิสิกส์ที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะรูปแบบการนำเสนอที่โดนเด่นในการอธิบายทางภาคทฤษฏีที่กระชับแล้วนำมาสรุป เพื่อให้เข้าใจง่าย ตามด้วยแบบฝึกหัดจากง่ายๆ ไปหาโจทย์ที่ยากและสลับซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบ เพื่อฝึกทักษะการคำนวณและแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะต้่งๆ ทั้งภาคทฤษฏีและการประยุกย์ใช้

ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา. ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่

ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา. ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ Author: โดย Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียง ปิยพงษ์ สิทธิคง Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559. Call No: QC21.3 ย224ฟ ล.3 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ (1) ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (2) ครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันการศึกษา (3) มีเนื้อหาบางส่วนที่ต้องใช้แคลคลูลัสและเพิ่มเติม Modern Physics (4) แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงเนื้อหาใหม่ (5) เพิ่มเติม โจทย์ เฉลย และภาพประกอบจำนวนมาก

ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา. อุณหพลศาสตร์ คลื่น/สวนศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า

ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา. อุณหพลศาสตร์ คลื่น/สวนศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า Author: โดย Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียง ปิยพงษ์ สิทธิคง Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559. Call No: QC21.3 ย224ฟ ล.2 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ (1) ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (2) ครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันการศึกษา (3) มีเนื้อหาบางส่วนที่ต้องใช้แคลคลูลัสและเพิ่มเติม Modern Physics (4) แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงเนื้อหาใหม่ (5) เพิ่มเติม โจทย์ เฉลย และภาพประกอบจำนวนมาก

ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา. กลศาสตร์

ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา. กลศาสตร์ Author: โดย Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียง ปิยพงษ์ สิทธิคง Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559. Call No: QC21.3 ย224ฟ ล.1 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ (1) ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (2) ครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันการศึกษา (3) มีเนื้อหาบางส่วนที่ต้องใช้แคลคลูลัสและเพิ่มเติม Modern Physics (4) แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงเนื้อหาใหม่ (5) เพิ่มเติม โจทย์ เฉลย และภาพประกอบจำนวนมาก

สัมพัทธภาพพิเศษ

สัมพัทธภาพพิเศษ Author: สาโรช ศิวโมกษธรรม Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. Call No: QC173.65 Thai 684 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิชาสัมพัทธภาพพิเศษนับว่าเป็นวิชาที่สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานความรู้ของวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ เนื่องจากฟิสิกส์ยุคใหม่จะกล่าวถึงอนุภาคเล็กๆ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกือบเท่าแสง ดังนั้นจะใช้กฏเกณฑ์แบบกลศาสตร์ยุคเก่าไม่ได้อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามจะชี้ให้เห็นว่า ถ้าความเร็วลดลงจนเป็นความเร็วธรรมดาแล้ว รูปแบบของสมการต่างๆ ในสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ก็จะลดรูปลงเป็นกลศาสตร์ยุคเก่าแบบนิวตัน

ฟิสิกส์ทั่วไป 1 = General physics 1

ฟิสิกส์ทั่วไป 1 = General physics 1 Author: นฤมล เอมะรัตต์ … [และคนอื่นๆ] Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549. Call No: QC21.2 ฟ459 ล.1 2549 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านตระหนักว่าวิชานี้เป็นวิชาสร้างความเข้าใจพื้นฐานให้กับศาสตร์แขนงต่างๆ ฟิสิกส์อธิบายธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีเหตุมีผล การเข้าใจฟิสิกส์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่และเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา

ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข (เล่ม 2) = Elementary physics for medical and health science

ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข (เล่ม 2) = Elementary physics for medical and health science Author: วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์, วิทูร ชื่นวชิรศิริ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. Call No: QC21.2 ว844ฟ ล.2 2550 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะอธบายเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากเล่มที่ 1 โดยเริ่มต้นที่คุณสมบัติของคลื่นชนิดต่างๆ จากนั้นจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าและแม่เหล็ก นอกจากนี้ที่ท้ายบทของทุกบทจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนเนื้อหาที่ศึกาาไป

ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข (เล่ม 1) = Elementary physics for medical and health science

ฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข (เล่ม 1) = Elementary physics for medical and health science Author: วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์, วิทูร ชื่นวชิรศิริ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550. Call No: QC21.2 ว844ฟ ล.1 2550 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 เล่ม เล่มแรกจะกล่าวถึงกลศาสตร์ งานและพลังงานไปจนถึงพลศาสตร์ของของไหล ส่วนเล่มที่สองจะกล่าวถึงเรื่องคลื่นกล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปจนถึงนิวเคลียร์ฟิสิกส์

ฟิสิกส์และกลศาสตร์เชิงสถิติ

ฟิสิกส์และกลศาสตร์เชิงสถิติ Author: วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยามหิดล, 2554. Call No: QC174.8 ว252ฟ 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เน้นการแก้ปัญหาโจทย์ด้านกลศาสตร์เชิงสถิติ ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านคณิตศาสตร์และความรู้ในหลากหลายแขนงทางฟิสิกส์ จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากอันหนึ่งที่ผู้อ่านนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังจะได้สัมผัสกับโจทย์ที่ยากขึ้นจากแหล่งต่างๆ เช่น จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ เป็นต้น

ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe

ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe Author: Tony Hey, Patrick Walters เขียน ; พิเชษฐ กิจธารา, แปล ; วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. Call No: QC174.12 ฮ649ค 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe เป็นหนังสือในรูปแบบอ่านง่ายและไม่มีคณิตศาสตร์ซับซ้อน นำท่านสู่แนวคิดสำคัญๆ ทางควอนตัม และแสดงให้เห็นผลกระทบของมันต่อชีวิตประจำวันของเรา หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างกลศาสตร์ควอนตัมกับนิยายวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับทุกคนที่ต้องการเข้าใจว่า “ฟิสิกส์เปิดโอกาสให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตเราได้อย่างไร”