พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม Author: คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์, จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง, 2552. Call No: WA670 ม142พ 2552 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราฉบับนี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องการศึกษาต่อระดับสูงในสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องความเป็นพิษของสารเคมี หรือทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้และควบคุมการใช้ การบริหารจัดการสารเคมี เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาระดับสูงสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และนักวิชาการโดยทั่วไปที่สนใจผลกระทบด้านลบของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย ตำราฉบับนี้ได้พยายามใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยที่สุดแต่บางครั้งก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากยังไม่มีคำแปลที่เหมาะสม หรือเมื่อแปลแล้วจะทำให้เข้าใจยาก หรือต้องอธิบายยาวก็จะใช้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย