พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint:  กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาระบบการพิมพ์, 2536. Call No: QH430 Thai 38 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือ พันธุศาสตร์ เล่มนี้เน้นหลักแนวคิดและประวัติศาตร์การค้นพบปรากฏการณ์พันธุกรรมใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ ทางพันธุกรรมที่นำไปสู่การค้นพบที่สำคัญ อันเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยียุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม

ชีววิทยา 1

ชีววิทยา 1 Author: คณะบรรณาธิการ, มาลียา เครือตราชู, ปราณีต ดำรงผล, ประหยัด โภคฐิติยุกต์ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Call No: QH308.2 ช579 ล.1 2551 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เนื้อหาในหนังสือ ชีววิทยา 1 เป็นการปูพื้นฐานของชีววิทยาตั้งแต่เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์ พันธุกรรม ดีเอ็นเอ และยีน วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา ปัญหามลภาวะและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ เพื่อให้นักศึกษาทุกประเภทวิชาที่ต้องใช้ชีววิทยาเป็นพื้นฐานในการศึกษาศาสตร์ขั้นสูงขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอในพื้นฐานทางชีววิทยาและสามารถนำชีววิทยาไปใช้ได้

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ — จากสารพันธุกรรมสู่เทคโนโลยีพิสูจน์บุคคล

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ — จากสารพันธุกรรมสู่เทคโนโลยีพิสูจน์บุคคล Author: วิชัย บุญแสง และคณะ Imprint:  ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Call No: QH441 ล274 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ตลอดจนตัวอย่างหรือกรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในแง่มุมต่างๆ