พอลิเมอร์คอลลอยด์ (ฉบับปรับปรุง)

พอลิเมอร์คอลลอยด์ (ฉบับปรับปรุง) Author: ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : รวยเจริญ การพิมพ์, 2547. Call No: QD549.2.P64 Thai 349 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ พอลิเมอร์คอลลอยด์ เป็นแขนงหนึ่งของสาขาวิชาพอลิเมอร์ เกี่ยวข้องกับอนุภาคพอลิเมอร์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ อันเป็นระบบที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะเฉพาะตัว และมีความโดดเด่น เป็นวิชาที่จัดว่าเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังสือเล่มนี้มีลักษณะการอธิบายจากประสบการณ์ของผู้เขียน และมีข้อมูลที่ได้จากผลงานวิจัยของผู้เขียนและลูกศิษย์ ทั้งนี้ตลอดทั้งเล่มได้แทรกภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น

พอลิเมอร์คอลลอยด์

พอลิเมอร์คอลลอยด์ Author: ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : รวยเจริญ การพิมพ์, 2545. Call No: QD549.2.P64 Thai 349 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ พอลิเมอร์คอลลอยด์ เป็นแขนงหนึ่งของสาขาวิชาพอลิเมอร์ เกี่ยวข้องกับอนุภาคพอลิเมอร์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ อันเป็นระบบที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มีลักษณะเฉพาะตัว และมีความโดดเด่น เป็นวิชาที่จัดว่าเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังสือเล่มนี้มีลักษณะการอธิบายจากประสบการณ์ของผู้เขียน และมีข้อมูลที่ได้จากผลงานวิจัยของผู้เขียนและลูกศิษย์ ทั้งนี้ตลอดทั้งเล่มได้แทรกภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น