สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน

สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน Author: จัดพิมพ์โดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, กองทุนเพื่อการพัฒนาสมุนไพร ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ผู้นิพนธ์ วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, สมภพ ประธานธุรารักษ์, ทยา เจนจิตติกุล Imprint:  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548. Call No: QK364 ส678 ล.5 2548 หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 4 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2546 คณาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกสำรวจและรวบรวมองค์ความรู้สมุนไพรที่พบในภาคอีสาน จำนวน 155 ชนิด จัดพิมพ์เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการ โดยเน้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ซึ่งอธิบายด้วยภาพที่สวยงามกว่า 700 ภาพ ประกอบบทความที่ระบุสรรพคุณ และวิธีการใช้ในตำรายาพื้นบ้านอีสาน ผู้อ่านจะะได้รับสารประโยชน์ ทั้งในแง่วิชาการ และประทับใจในความงามของสมุนไพรไทย อันจะส่งผลให้มีความรัก หวงแหน และอนุรักษ์มรดกไทยชิ้นนี้ไว้ให้ลูกหลาน และนำมาวิเคราะห์วิจัยให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

พลังดอกไม้

พลังดอกไม้ Author: วีณา เชิดบุญชาติ ; วชิรพงศ์ หวลบุตตา, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2546. Call No: QK364 ว815พ 2546 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะเน้นที่การนำเอาสรรพคุณหรือ “พลัง” เฉพาะของพืชในส่วนที่เป็นดอกและผลอันทรงคุณค่ามาใช้ประโยชน์ ทั้งบริโภคเป็นอาหารกับนำเอาสรรพคุณทางยามาใช้เพื่อบำรุงสุขภาพหรือรักษาโรค

กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืชมีดอก = Anatomy and morphology of flowering plants

กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืชมีดอก = Anatomy and morphology of flowering plants Author: พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. Call No: QK641 พ468ก 2549 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ เซลล์ เนื้อเยื้อ และอวัยวะของพืชมีดอก นอกจากจะเน้นเนื้อหาของกายวิภาคและสัณฐานวิทยาแล้ว ยังได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง (Differentiation) และการพัฒนา (Development) ของเนื้อเยื้อไปเป็นอวัยวะต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสัณฐาน (Morphogenesis) ไปเป็นอวัยวะที่มีความจำเพาะ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน