หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1

หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1 Author: เขียน Sylvia S. Mader ; แปลและเรียบเรียง, ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556, [2013]. Call No: QH308.2 ม724ห ล.1 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้แปลและเรียบเรียงมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Essentials of Biology (2nd edition) ของ Sylvia S. Mader เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สำคัญของวิชาชีววิทยา ได้แก่ การศึกษาสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานและโมเลกุลอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต เซลล์และการสืบพันธุ์ของเซลล์ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หนังสือเล่มนี้มีโครงสร้างที่ทำให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย นอกจากหลักการและเนื้อหาทางชีววิทยาแล้ว ยังมีแบบทดสอบความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ สรุปทบทวนบทเรียน และแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบตนเองในแต่ละบทพร้อมเฉลย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการประเมินตนเองของผู้เรียน อันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาวิชาชีววิทยาได้เป็นอย่างดี

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface Author: Yongyuth Yuthavong Imprint:  Singapore : Pan Stanford Publishing, c2016. Call No: QV745 Y59t 2016 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book differs from those available on the subject of natural products and drugs derived therefrom in that it looks at the broad picture on how materials and organisms from nature affect our health and how we have combined our knowledge in chemistry, biology, and biodiversity to promote our wellness from resources in the “molecular wilderness,” with caveats on sustainable utilization of these resources. It is therefore suitable, not only for readers interested in science and medicine, but also for those with interest in policy issues concerning sustainable development, environment, and issues concerning interaction of science and society in general.

ชีววิทยา 2

ชีววิทยา 2 Author: คณะบรรณาธิการ, มาลียา เครือตราชู, เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์, ปราณีต ดำรงผล Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Call No: QH308.2 ช579 ล.2 2552 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราชีววิทยา 2 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ นอกจากจะได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาและภาพบางส่วนจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 แล้ว ยังได้เพิ่มบทที่เกี่ยวกับสรีรวิทยาเพื่อให้เนื้อหาของเล่มมีความสมบูรณ์ขึ้น แต่ละบทยังคงประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหาของบท บทสรุป คำถามท้ายบท และบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงจุดมุ่งหมายของแต่ละบทอย่างชัดเจน

ชีววิทยา 1

ชีววิทยา 1 Author: คณะบรรณาธิการ, มาลียา เครือตราชู, ปราณีต ดำรงผล, ประหยัด โภคฐิติยุกต์ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Call No: QH308.2 ช579 ล.1 2551 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เนื้อหาในหนังสือ ชีววิทยา 1 เป็นการปูพื้นฐานของชีววิทยาตั้งแต่เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์ พันธุกรรม ดีเอ็นเอ และยีน วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา ปัญหามลภาวะและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ เพื่อให้นักศึกษาทุกประเภทวิชาที่ต้องใช้ชีววิทยาเป็นพื้นฐานในการศึกษาศาสตร์ขั้นสูงขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอในพื้นฐานทางชีววิทยาและสามารถนำชีววิทยาไปใช้ได้

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2538. Call No: QH77.T5 Thai 794 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ความหลากหลายทางชีวภาพเปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งความรู้ที่รอคอยการค้นพบ แต่หากการสูญเสียสิ่งมีชีวิตยังดำรงอยู่เฉกเช่นในปัจจุบัน ขุมทรัพย์เหล่านั้นอาจสิ้นสูญไปก่อน การอนุรักษ์และการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ยังมีคุณประโยชน์อีกมากที่มนุษย์คาดไม่ถึง

แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์

แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์ Author: พิไล พูลสวัสดิ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2538. Call No: QX460 Thai 37 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเรื่อง “แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์” นี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางชีววิทยา และคุณสมบัติในการก่อโรคของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต การทำให้เกิดโรคในมนุษย์และการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งวิธีการกำจัดหรือป้องกันแมลงและสัตว์ขาปล้องเหล่านี้

กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species

กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species Author: โดย ชาร์ลส์ ดาร์วิน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ และคณะ, แปล Imprint:  กรุงเทพฯ : สารคดี, 2558. Call No: QH365 ด429ก 2558 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือแปลเล่มนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการเกิดสปีชีส์ใหม่ได้เป็นอย่างดี และจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักชีววิทยารุ่นใหม่ของไทยได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายของชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมตามระบบนิเวศที่หลากหลายและซับซ้อนของประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่มากมายในทุกภูมิภาคของไทย และเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป