การบำบัดทางชีวภาพ = Bioremediation

การบำบัดทางชีวภาพ = Bioremediation Author: ประหยัด โภคฐิติยุกต์, มาลียา เครือตราชู, เติมทิพย์ พูลภักตร์ Imprint: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2561. Call No: TD192.5 ป424ก 2561 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ การบำบัดทางชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีสะอาดที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมความรู้ทางด้านพืชและจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดสารพิษต่างๆ ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้ทั้งในดิน น้ำ และตะกอนดิน

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต : รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต : รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี Author: สมโภชน์ ศรีโกสามาตร … [และคนอื่นๆ] Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QH541.15.B56 ค181 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องใหญ่ๆ 6 เรื่องด้วยกัน คือ คุณงามความดีของท่านอาจารย์วิสุทธิ์ทั้งในฐานะที่เป็นนักวิชาการและเป็นมนุษย์ สาระความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโมเลกุลและยีน สปีชีส์ ระบบนิเวศ ชุมชนกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ

วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Call No: QH541.15.B56 ว794ว 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการร่วม (coevolutionary process) ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรตามกาลเทศะ โดยปัจจัยภายนอกและภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติดังกล่าวนำไปสู่ความหลากหลายของสรรพชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลกสีน้ำเงินใบนี้ที่เรียกโดยรวมว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity หรือ biodiversity)”

การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QH307.2 ว794ก 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์และนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจและห่วงใยใน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” และปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศไทยได้สามารถติดตามแนวคิดการวิจัยและการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพของไทยที่เกิดขึ้นในอดีต ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน

แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์

แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์ Author: พิไล พูลสวัสดิ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2538. Call No: QX460 Thai 37 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเรื่อง “แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์” นี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางชีววิทยา และคุณสมบัติในการก่อโรคของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต การทำให้เกิดโรคในมนุษย์และการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งวิธีการกำจัดหรือป้องกันแมลงและสัตว์ขาปล้องเหล่านี้