สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Mammals of Khao Yai National Park

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Mammals of Khao Yai National Park Author: สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, และ ทรอย แฮนเซล Imprint: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2539. Call No: QL729.T5 ส272ส 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของ ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร และ คุณทรอย แฮนเซล มีเนื้อหาสั้นกะทัดรัดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและง่ายต่อการใช้ในการสังเกตพฤติกรรมและชีววิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นอกจากนี้แล้ว ยังประกอบด้วยภาพวาดสัตว์ป่า และรอยเท้าสัตว์ 30 ชนิด ตารางข้อมูลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 71 ชนิด และแผนที่เส้นทางเดินป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความเก่าแก่และเป็นที่รู้จักกันดีของประเทศไทย รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับยอดนิยม ประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในเล่ม

The forgotten kingdom

The forgotten kingdom Author: R.J. Bandoni, A.A. Bandoni, T.W. Flegel ; translators, Watanalai Panbangred, Chuenchit Boonchird and Attawut Impoolsup Imprint:  Bangkok : BIOTEC (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology) National Science and Technology Department Agency, Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, [1998?]. Call No: QK603 B214f 1998 The modern-day rush for economic development and the steady increase in human population in Thailand has resulted in ever greater demands on the natural environment. Fortunately, past monarchs and government administrators with great foresinht endowed the nation with a complex of national parks and reserve forests which we must now guard ever more jealously from the greedy touch of unscrupulous developers. These reserves are essential not only for prevention of national disasters like floods and droughts. They are also storehouses of a vast biodiversity in plants, animals and microorganisms. การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วรวมทั้งการเพิ่มประชากรในประเทศ ทำให้มีความต้องการพื้นที่มากขึ้น โชคดีที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์และคณะรัฐบาลที่เห็นการณ์ไกลได้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ซึ่งเราจักต้องธำรงรักษาไว้ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของผู้ละโมภทั้งหลาย การอนุรักษ์เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ เช่น น้ำท่วม หรือความแห้งแล้ง นอกจากนี้ป่ายังเป็นแหล่งที่เก็บสะสมความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมหาศาลของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface Author: Yongyuth Yuthavong Imprint:  Singapore : Pan Stanford Publishing, c2016. Call No: QV745 Y59t 2016 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book differs from those available on the subject of natural products and drugs derived therefrom in that it looks at the broad picture on how materials and organisms from nature affect our health and how we have combined our knowledge in chemistry, biology, and biodiversity to promote our wellness from resources in the “molecular wilderness,” with caveats on sustainable utilization of these resources. It is therefore suitable, not only for readers interested in science and medicine, but also for those with interest in policy issues concerning sustainable development, environment, and issues concerning interaction of science and society in general.

Directory of important bird areas in the Kingdom of Thailand : key sites for conservation

Directory of important bird areas in the Kingdom of Thailand : key sites for conservation Author: Rungratchanee Pimathai, Roongroj Jukmongkol, Philip D. Round ; Andrew W. Tordoff, chief editors Imprint:  Bangkok : Bird Conservation Society of Thailand, 2004. Call No: QL691 R943d 2004 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ The status of biodiversity in our homeland is at present badly affected by development. In particular, natural forests, which are the birthplace and habitat of diverse forms of life, are being rapidly lost or changed, affecting many living and non-living things. …

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต : รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต : รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี Author: สมโภชน์ ศรีโกสามาตร … [และคนอื่นๆ] Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QH541.15.B56 ค181 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องใหญ่ๆ 6 เรื่องด้วยกัน คือ คุณงามความดีของท่านอาจารย์วิสุทธิ์ทั้งในฐานะที่เป็นนักวิชาการและเป็นมนุษย์ สาระความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโมเลกุลและยีน สปีชีส์ ระบบนิเวศ ชุมชนกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ

วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Call No: QH541.15.B56 ว794ว 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการร่วม (coevolutionary process) ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรตามกาลเทศะ โดยปัจจัยภายนอกและภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติดังกล่าวนำไปสู่ความหลากหลายของสรรพชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลกสีน้ำเงินใบนี้ที่เรียกโดยรวมว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity หรือ biodiversity)”

การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

การศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QH307.2 ว794ก 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์และนักวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจและห่วงใยใน “ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ” และปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศไทยได้สามารถติดตามแนวคิดการวิจัยและการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพของไทยที่เกิดขึ้นในอดีต ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2538. Call No: QH77.T5 Thai 794 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ความหลากหลายทางชีวภาพเปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งความรู้ที่รอคอยการค้นพบ แต่หากการสูญเสียสิ่งมีชีวิตยังดำรงอยู่เฉกเช่นในปัจจุบัน ขุมทรัพย์เหล่านั้นอาจสิ้นสูญไปก่อน การอนุรักษ์และการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ยังมีคุณประโยชน์อีกมากที่มนุษย์คาดไม่ถึง