สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [2550?]. Call No: QH541 ย126ส 2550? คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยโดยรวม กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายจากความต้องการบริโภคและจากเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ รวมทั้งประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้น คือ วิกฤตโลกร้อน และปัญหาการหาแหล่งพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การที่คนไทยทุกคนตระหนักในความสำคัญของการรักษา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมของเราในปัจจุบันเอง และส่งต่อธรรมชาติที่สมบูรณ์ และปราศจากมลพิษ ไปยังรุ่งลูกหลานของเราในอนาคตด้วย

The forgotten kingdom

The forgotten kingdom Author: R.J. Bandoni, A.A. Bandoni, T.W. Flegel ; translators, Watanalai Panbangred, Chuenchit Boonchird and Attawut Impoolsup Imprint:  Bangkok : BIOTEC (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology) National Science and Technology Department Agency, Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, [1998?]. Call No: QK603 B214f 1998 The modern-day rush for economic development and the steady increase in human population in Thailand has resulted in ever greater demands on the natural environment. Fortunately, past monarchs and government administrators with great foresinht endowed the nation with a complex of national parks and reserve forests which we must now guard ever more jealously from the greedy touch of unscrupulous developers. These reserves are essential not only for prevention of national disasters like floods and droughts. They are also storehouses of a vast biodiversity in plants, animals and microorganisms. การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วรวมทั้งการเพิ่มประชากรในประเทศ ทำให้มีความต้องการพื้นที่มากขึ้น โชคดีที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์และคณะรัฐบาลที่เห็นการณ์ไกลได้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ซึ่งเราจักต้องธำรงรักษาไว้ให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของผู้ละโมภทั้งหลาย การอนุรักษ์เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ เช่น น้ำท่วม หรือความแห้งแล้ง นอกจากนี้ป่ายังเป็นแหล่งที่เก็บสะสมความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมหาศาลของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์

Directory of important bird areas in the Kingdom of Thailand : key sites for conservation

Directory of important bird areas in the Kingdom of Thailand : key sites for conservation Author: Rungratchanee Pimathai, Roongroj Jukmongkol, Philip D. Round ; Andrew W. Tordoff, chief editors Imprint:  Bangkok : Bird Conservation Society of Thailand, 2004. Call No: QL691 R943d 2004 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ The status of biodiversity in our homeland is at present badly affected by development. In particular, natural forests, which are the birthplace and habitat of diverse forms of life, are being rapidly lost or changed, affecting many living and non-living things. …

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2538. Call No: QH77.T5 Thai 794 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ความหลากหลายทางชีวภาพเปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งความรู้ที่รอคอยการค้นพบ แต่หากการสูญเสียสิ่งมีชีวิตยังดำรงอยู่เฉกเช่นในปัจจุบัน ขุมทรัพย์เหล่านั้นอาจสิ้นสูญไปก่อน การอนุรักษ์และการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติแล้ว ยังมีคุณประโยชน์อีกมากที่มนุษย์คาดไม่ถึง

การอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย ในแง่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ = Nature conservation in Thailand in relation to social and economic development

การอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย ในแง่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ = Nature conservation in Thailand in relation to social and economic development Author: บรรณาธิการ, ธวัชชัย สันติสุข, เต็ม สมิตินันทน์, Warren Y. Brockelman Imprint:  กรุงเทพฯ : สยามสมาคม, 2528. Call No: QH77.T5 Thai 27 2528 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศไทย ในแง่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับนี้ เป็นผลงานส่วนหนึ่งของโครงการ “การอนุรักษ์ในประเทศไทย” เป้าหมายของโครงการก็เพื่อประเมินผลงานการอนุรักษ์ที่ได้กระทำมาแล้ว และปัญหาปัจจุบันในการอนุรักษ์ในประเทศไทย และเพื่อช่วยเผยแพร่กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนงานอนุรักษ์ในอนาคต อีกทั้งส่งเสริมให้ใช้ผลงานด้านอนุรักษ์ผสมผสานในขบวนการการพัฒนาสังคมและเศรษญกิจทั้งมวล