สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 = Essential human anatomy

สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 = Essential human anatomy Author: บรรณาธิการ กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มีมล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Call No: QS4 ส677 ล.1 2555 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือชุดนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ในลักษณะเชิงระบบ ประกอบด้วย 2 เล่ม โดย เล่มที่หนึ่งกล่าวถึงเซลล์และเนื้อเยื่อ และระบบพื้นฐาน ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด สำหรับเล่มที่สองกล่าวถึงระบบซึ่งเกิดจากการทำงานประสานกันของระบบพื้นฐานและอวัยวะต่างๆ ในการควบคุมการทำงานของร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ คือ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ในแต่ละบทได้อธิบายถึงอวัยวะและโครงสร้างนั้นๆ ในการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดแทรกความสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ที่นำไปใช้ทางคลินิกและความผิดปกติที่พบบ่อยในแต่ละระบบ

สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 = Essential human anatomy

สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 = Essential human anatomy Author: บรรณาธิการ กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มีมล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Call No: QS4 ส677 ล.2 2555 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือชุดนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ในลักษณะเชิงระบบ ประกอบด้วย 2 เล่ม โดย เล่มที่หนึ่งกล่าวถึงเซลล์และเนื้อเยื่อ และระบบพื้นฐาน ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด สำหรับเล่มที่สองกล่าวถึงระบบซึ่งเกิดจากการทำงานประสานกันของระบบพื้นฐานและอวัยวะต่างๆ ในการควบคุมการทำงานของร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ คือ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ในแต่ละบทได้อธิบายถึงอวัยวะและโครงสร้างนั้นๆ ในการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดแทรกความสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ที่นำไปใช้ทางคลินิกและความผิดปกติที่พบบ่อยในแต่ละระบบ