สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 = Essential human anatomy

สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 = Essential human anatomy Author: บรรณาธิการ กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มีมล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Call No: QS4 ส677 ล.1 2555 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือชุดนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ในลักษณะเชิงระบบ ประกอบด้วย 2 เล่ม โดย เล่มที่หนึ่งกล่าวถึงเซลล์และเนื้อเยื่อ และระบบพื้นฐาน ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด สำหรับเล่มที่สองกล่าวถึงระบบซึ่งเกิดจากการทำงานประสานกันของระบบพื้นฐานและอวัยวะต่างๆ ในการควบคุมการทำงานของร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ คือ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ในแต่ละบทได้อธิบายถึงอวัยวะและโครงสร้างนั้นๆ ในการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดแทรกความสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ที่นำไปใช้ทางคลินิกและความผิดปกติที่พบบ่อยในแต่ละระบบ

สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 = Essential human anatomy

สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 = Essential human anatomy Author: บรรณาธิการ กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มีมล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Call No: QS4 ส677 ล.2 2555 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือชุดนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ในลักษณะเชิงระบบ ประกอบด้วย 2 เล่ม โดย เล่มที่หนึ่งกล่าวถึงเซลล์และเนื้อเยื่อ และระบบพื้นฐาน ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด สำหรับเล่มที่สองกล่าวถึงระบบซึ่งเกิดจากการทำงานประสานกันของระบบพื้นฐานและอวัยวะต่างๆ ในการควบคุมการทำงานของร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ คือ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ในแต่ละบทได้อธิบายถึงอวัยวะและโครงสร้างนั้นๆ ในการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดแทรกความสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ที่นำไปใช้ทางคลินิกและความผิดปกติที่พบบ่อยในแต่ละระบบ

คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน = Laboratory manual of basic anatomy

คู่มือปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน = Laboratory manual of basic anatomy Author: บรรณาธิการ, กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มีมล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Call No: QS25 ค695 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ นักศึกษารังสีเทคนิค นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ โดยได้รวบรวมเนื้อหาพื้นฐานสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาในห้องปฏิบัติการ

ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ Author: ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, สุเทพ จันทร์ผ่อง, ศักดิ์พร ทองพิลา Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: WE500 Thai 291 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ภาพพลิกระบบกล้ามเนื้อ เป็นภาพถ่ายจากกล้ามเนื้อที่ชำแหละของคน (อาจารย์ใหญ่=ศพ) ทั่วร่างกาย โดยจัดเป็น 2 ชุด กล้ามเนื้อ 1 เป็นกล้ามเนื้อบริเวณอก, คอ, แขน, ไหล่และกล้ามเนื้อของหลัง ชุดที่ 2 เป็นใบหน้า, กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง, สะโพก, ต้นขาและขา นักศึกษาที่ศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสามารถใช้เป็นภาพประกอบการเรียนวิชานี้ได้อย่างสมบูรณ์และใกล้เคียงของจริง

วิทยาเอนโดครินเบื้องต้น

วิทยาเอนโดครินเบื้องต้น Author: วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2523. Call No: WK100 Thai 32 2523 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ปัจจุบันความรู้ทาง Endocrinolgy ได้ก้าวหน้าไปมาก บางครั้งจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง Concept ใหม่ๆ เสมอ ฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจอย่างจริงจัง จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้พื้นฐานเสียก่อน เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

Axial skeleton & appendicular skeleton

Axial skeleton & appendicular skeleton Author: ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, ศักดิ์พร ทองพิลา Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. Call No: WE100 Thai 291 2540 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือภาพพลิกระบบโครงกระดูก เป็นหนังสือภาพถ่ายจากกระดูกจริงของคน ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนและการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานได้ ปัจจุบันโครงกระดูกจริงหาซื้อได้ยากขึ้นมาก ไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาที่จะนำออกไปทบทวนนอกห้องปฏิบัติการ ส่วนโครงกระดูกเทียมก็ทำได้ไม่เหมือนของจริงในรายละเอียดที่เป็นธรรมชาติ ผู้เขียนจึงได้เขียนคำบรรยายภาษาไทย อ่านง่ายและสะดวกในการพกพาแทนกระดูกจริง