แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์

แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์ Author: พิไล พูลสวัสดิ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2538. Call No: QX460 Thai 37 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเรื่อง “แมลงและสัตว์ขาปล้องที่สำคัญทางการแพทย์” นี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางชีววิทยา และคุณสมบัติในการก่อโรคของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต การทำให้เกิดโรคในมนุษย์และการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งวิธีการกำจัดหรือป้องกันแมลงและสัตว์ขาปล้องเหล่านี้

อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์เทคนิค

อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์เทคนิค Author: บรรณาธิการ, กัลลยานี ดวงฉวี Imprint:  กรุงเทพฯ : บี.เจ. เพลทโปรเซสเซอร์, 2540. Call No: QW525.5.F6 Thai 36 2540 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือ “อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์เทคนิค” ได้มีการเรียบเรียงและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ที่ได้นำมาใช้ร่วมกันเพื่อการศึกษาในระดับเซลล์และยีน นอกเหนือจากระดับเนื้อเยื่อที่นิยมใช้ศึกษาในระยะแรกๆ อย่างไรก็ตามรายละเอียดของเทคนิคอื่น ผู้อ่านสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากบทความที่อ้างอิงไว้ ทั้งนี้ผู้แต่งยังคงเน้นเฉพาะรายละเอียดของเทคนิคทางอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ โดยใช้ประสบการณ์ของผู้แต่ง เรียบเรียงหนังสือชุดใหม่ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจังและประสบผลสำเร็จ

ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ Author: ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, สุเทพ จันทร์ผ่อง, ศักดิ์พร ทองพิลา Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: WE500 Thai 291 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ภาพพลิกระบบกล้ามเนื้อ เป็นภาพถ่ายจากกล้ามเนื้อที่ชำแหละของคน (อาจารย์ใหญ่=ศพ) ทั่วร่างกาย โดยจัดเป็น 2 ชุด กล้ามเนื้อ 1 เป็นกล้ามเนื้อบริเวณอก, คอ, แขน, ไหล่และกล้ามเนื้อของหลัง ชุดที่ 2 เป็นใบหน้า, กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง, สะโพก, ต้นขาและขา นักศึกษาที่ศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสามารถใช้เป็นภาพประกอบการเรียนวิชานี้ได้อย่างสมบูรณ์และใกล้เคียงของจริง

วิทยาเอนโดครินเบื้องต้น

วิทยาเอนโดครินเบื้องต้น Author: วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2523. Call No: WK100 Thai 32 2523 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ปัจจุบันความรู้ทาง Endocrinolgy ได้ก้าวหน้าไปมาก บางครั้งจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง Concept ใหม่ๆ เสมอ ฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจอย่างจริงจัง จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้พื้นฐานเสียก่อน เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology Author: กัลลยานี ดวงฉวี, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คราฟแมนเพรส, 2554. Call No: QZ17 ห149 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย ได้มีการปรับปรุงเพิ่มลักษณะบ่งชี้ที่จำเป็นในการสื่อความหมายของโรคที่สำคัญ และเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาและ/หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Axial skeleton & appendicular skeleton

Axial skeleton & appendicular skeleton Author: ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, ศักดิ์พร ทองพิลา Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. Call No: WE100 Thai 291 2540 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือภาพพลิกระบบโครงกระดูก เป็นหนังสือภาพถ่ายจากกระดูกจริงของคน ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนและการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานได้ ปัจจุบันโครงกระดูกจริงหาซื้อได้ยากขึ้นมาก ไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาที่จะนำออกไปทบทวนนอกห้องปฏิบัติการ ส่วนโครงกระดูกเทียมก็ทำได้ไม่เหมือนของจริงในรายละเอียดที่เป็นธรรมชาติ ผู้เขียนจึงได้เขียนคำบรรยายภาษาไทย อ่านง่ายและสะดวกในการพกพาแทนกระดูกจริง

กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species

กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species Author: โดย ชาร์ลส์ ดาร์วิน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ และคณะ, แปล Imprint:  กรุงเทพฯ : สารคดี, 2558. Call No: QH365 ด429ก 2558 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือแปลเล่มนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการเกิดสปีชีส์ใหม่ได้เป็นอย่างดี และจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักชีววิทยารุ่นใหม่ของไทยได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายของชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมตามระบบนิเวศที่หลากหลายและซับซ้อนของประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่มากมายในทุกภูมิภาคของไทย และเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา

ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา Author: วีณา เชิดบุญชาติ ; วชิรพงศ์ หวลบุตตา, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2545. Call No: SB323.T5 ว815ป 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือ “ปลูกผักไทย ได้ทั้งอาหารและยา” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะคนไทยผู้นิยมกินผักที่ต้องการรู้จักผักไทยให้มากขึ้น และได้รู้สรรพคุณทางยาของผักไทยแต่ละชนิด เพื่อเลือกปลูกและกินได้ตรงตามต้องการ

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai Author: ช่อฟ้า ทองไทย และคณะ Imprint:  กรุงเทพฯ : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย, 2549. Call No: TP248.13 พ174 2549 พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย เล่มนี้ได้บรรจุคำศัพท์เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมและมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ ผู้เรียนในระดับมัธยมปลาย ระดับอุดมศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยคณะผู้จัดทำพยายามถอดความหมายออกเป็นภาษาไทยให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับคำเดิมในภาษาอังกฤษมากที่สุด และอธิบายเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ส่วนคำใดที่เข้าใจยากในภาษาไทยจึงยังคงคำอธิบายเป็นบางคำในภาษาอังกฤษไว้ เพื่อให้ได้พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย

น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย Author: ช่อฟ้า ทองไทย และแอ็สบยอน กิลด์เบิร์ก Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Call No: TX819.F57 น524 2550 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำปลาอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ (ซึ่งเจือด้วยความน่าประหลาดใจระคนกัน) ยังมีเนื้อหาส่วนที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขององค์ประกอบ และคุณลักษณะต่างๆ ของน้ำปลา ที่ไม่เพียงแต่บ่งชี้และอธิบายถึง ที่มาของรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะที่คุ้นเคยกันดี นอกจากนี้แล้ว ยังได้ชี้ให้เห็นถึงคุณประโยชน์อันอเนกอนันต์อย่างที่น้อยคนจะคาดถึง