Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface Author: Yongyuth Yuthavong Imprint:  Singapore : Pan Stanford Publishing, c2016. Call No: QV745 Y59t 2016 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book differs from those available on the subject of natural products and drugs derived therefrom in that it looks at the broad picture on how materials and organisms from nature affect our health and how we have combined our knowledge in chemistry, biology, and biodiversity to promote our wellness from resources in the “molecular wilderness,” with caveats on sustainable utilization of these resources. It is therefore suitable, not only for readers interested in science and medicine, but also for those with interest in policy issues concerning sustainable development, environment, and issues concerning interaction of science and society in general.

Numerical methods : theories and algorithms

Numerical methods : theories and algorithms Author: Yong Hong Wu, Benchawan Wiwatanapataphee Imprint:  Bangkok : Physics Center Press Limited Partnership, 2007. Call No: QA76.9.A43 Y55n 2007 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book introduces the fundamental numerical methods for solution of some mathematical problems often encountered in applied mathematical modelling, science and engineering studies. It focuses on the mathematical theories behind the numerical methods, the design of numerical algorithms for approximating the solution of the problems that cannot be solved exactly, the estimate of numerical errors, and convergence analysis. To cater for those who are interested in finding the solution without getting details on how it is obtained and how accurate the solution is, the book also shows, through many examples, how to use symbolic packages like Maple and MATLAB to solve most of the mathematical problems covered in each chapter.

เทคนิคการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ การแพทย์ ด้วยวิธีเชิงตัวเลขและคอมพิวเตอร์

เทคนิคการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ การแพทย์ ด้วยวิธีเชิงตัวเลขและคอมพิวเตอร์ Author: วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ; ดวงกมล เบ้าวัน Imprint:  กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยชีวฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล, 2552. Call No: QA297 ว253ท 2552 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ จุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้ คือ เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียน หรือทำโครงงานวิจัย หรือเป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการคำนวณไปสู่ระดับที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ไม่เพียงแต่โจทย์ปัญหาที่พบในห้องเรียนแต่รวมไปถึงปผัญหาต่างๆ ที่บพในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

สรีรวิทยาทางเดินอาหาร

สรีรวิทยาทางเดินอาหาร Author: ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: WI102 ช432ส 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 2 ส่วน คือ เนื้อหาทางด้านสรีรวิทยา และเนื้อหาทางด้านพยาธิสรีรวิทยา โดยในแต่ละบทจะบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านสรีรวิทยาทั่วไปก่อน โดยกล่าวถึงกลไกทั้งในระดับเซลล์และโมเลกุล อันจะนำไปสู่หน้าที่การทำงานโดยเฉพาะของอวัยวะนั้นๆ ในระบบทางเดินอาหาร หลังจากนั้นจะกล่าวถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านพยาธิสรีรวิทยาที่ทำให้เกิดความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร

Reports on chromosome numbers of plants in Thailand

Reports on chromosome numbers of plants in Thailand Author: Puangpaka Soontornchainaksaeng Imprint:  Bangkok : Biodiversity Research and Training Program, 2005. Call No: QK981.35 R425 2005 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ These reports summarise completed work and provide a comprehensive bibliography. They are up to date compilations that regroup chromosome numbers of plants in Thailand from 151 references including data from personal communications. Corrections to plant names were made following the main taxonomic nomenclature: The Flora of Thailand (Chayamarit, 1991; Forman, 1991; Sirirugsa, 1991 and Suntisuk, 1987), Thai Plant Names (Phuphathanapong et al., 2001) and Orchids of Thailand (Thaitong, 1999). These reports will provide basic data to support studies of plant systematics, evolution, phylogeny, plant improvement, conservation strategies, plant genetic diversity and plant cell biology.

เซลล์ประสาท : การตายแบบอะพอพโทซิสและการปกป้องโดยเอสโตรเจน = Neuron : apoptosis and neuroprotection by estrogen

เซลล์ประสาท : การตายแบบอะพอพโทซิสและการปกป้องโดยเอสโตรเจน = Neuron : apoptosis and neuroprotection by estrogen Author: สุขุมาล จงคุณธรรม Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Call No: WL102.5 ส745ซ 2558 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ –

รวมโจทย์เคมีอินทรีย์

รวมโจทย์เคมีอินทรีย์ Author: สุนันทา วิบูลย์จันทร์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล, 2539. Call No: QD257 Thai 816 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ –

Introduction to molecular motion in polymers

Introduction to molecular motion in polymers Author: Richard A. Pethrick, Taweechai Amornsakchai, Alastair M. North Imprint:  Dunbeath : Whittles ; Boca Raton, Fla. : Distributed in North America by CRC Press, c2011. Call No: QD380 P486i 2011 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ The book integrates polymer chemistry with polymer physics and polymer engineering, a fusion that is so often lacking in polymer education. This interdisciplinary treatment is given first to the mechanical properties of plastics and rubbers, since these are the most important in use. Closely connected to molecular motion, and also affecting physical behaviour, is the morphology of a bulk material. This, too, is accommodated along with the treatment of glasses and rubbers. Next in importance comes electrical behaviour, and in particular dielectric or insulation uses. The book also covers acoustic behaviour, light initiated or photo-properties and diffusion phenomena. Throughout, emphasis is placed on the way that time, temperature and frequency relationships apply in a similar way to all these phenomena.

เคมี 2 = Chemistry

เคมี 2 = Chemistry Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ Imprint:  กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ทอป ; แมคกรอ-ฮิล, 2547. Call No: QD31.2 ช786ค ล.2 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเคมีเล่มนี้นับเป็นตำราที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่งโลกครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางเคมี ทั้งในเรื่องกรด-เบส สมดุลกรด-เบส สมดุลของสารละลายเคมีในบรรยากาศ ฯลฯ โดยที่ผู้แปลและเรียบเรียงได้จัดลำดับเนื้อหาทั้งหมดให้เข้ากับหลักสูตรการเรียน การสอนวิชาเคมีที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป

เคมี 1 = Chemistry

เคมี 1 = Chemistry Author: โดย Martin S. Silberberg ; เรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ, กรวลัย พันธุ์แพ Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2554. Call No: QD31.2 ซ331ค ล.1 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเคมีเล่มนี้นับเป็นตำราที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่งโลกครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางเคมี ทั้งในเรื่องกรด-เบส สมดุลกรด-เบส สมดุลของสารละลายเคมีในบรรยากาศ ฯลฯ โดยที่ผู้แปลและเรียบเรียงได้จัดลำดับเนื้อหาทั้งหมดให้เข้ากับหลักสูตรการเรียน การสอนวิชาเคมีที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป