สรีรวิทยา Author: คณาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QT4 ส356 ล.2 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่และกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญ สำหรับนักศึกษาแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุข และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เนื่องจากความรู้ค...

No Comments textbookadmin Read More

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม Author: คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์, จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง, 2552. Call No: WA670 ม142พ 2552 ตำราฉบับนี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องการศึกษาต่อระดับสูงในสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องความเป็นพิษของสารเคมี หรือทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้และควบคุมการใช้ การบริหารจัดการสารเคมี เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาระดับสูงสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และนักวิชา...

No Comments textbookadmin Read More

เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises Author: บรรณาธิการ, ณัฐวุธ สิบหมู่ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Call No: QV4 ภ781 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นแนวคิดหรือหลักการสำคัญทางเภสัชวิทยาที่ควรรู้และรายละเอียดที่สำคัญที่ควรจดจำ เพราะมีความสำคัญในทางคลินิก ภายในหนังสือมีการจำแนกยาในแต่ละกลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างยาต้นแบ...

No Comments textbookadmin Read More

The Asian hornbills : ecology and conservation Author: Pilai Poonswad Imprint:  Bangkok : Biodiversity Research and Training Program, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, c1998. Call No: QL696.C729 A832 1998 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This publication is a result of the Second International Asian Hornbill Workshop held as a follow-up to the first workshop, in Bangkok and Khao Yai National Park, Thailand, during 10-18 A...

No Comments textbookadmin Read More

Hornbills : A Thai heritage-A World heritage Author: Pilai Poonswad Imprint:  Bangkok : Thailand Hornbill Project, Faculty of Science, Mahidol University, c2012. Call No: QL696.C729 P637h 2012 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book, entitled “Hornbills: a Thai heritage-a World heritage,” is an additional project that adds to the ongoing research project for hornbill conservation. PTTEP and the Faculty of Science, Mahidol University, have work...

No Comments textbookadmin Read More

สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน Author: จัดพิมพ์โดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, กองทุนเพื่อการพัฒนาสมุนไพร ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ผู้นิพนธ์ วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, สมภพ ประธานธุรารักษ์, ทยา เจนจิตติกุล Imprint:  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548. Call No: QK364 ส678 ล.5 2548 หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 4 รอบ ในวันที่ 2 เมษา...

No Comments textbookadmin Read More

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [2550?]. Call No: QH541 ย126ส 2550? คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยโดยรวม กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายจากความต้องการบริโภคและจากเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ รวมทั้งประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้น คือ วิกฤตโลก...

No Comments textbookadmin Read More

พจนานุกรมธรรมชาติวิทยา Author: เขียนโดย เดวิด เบอร์นี ; ผู้แปล, วิสุทธิ์ ใบไม้, ม.ร.ว. พุฒิพงศ์ วรวุฒิ และ ศรีสุมนตร์ สีตะธนี Imprint:  กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2543. Call No: QH302.5 บ828พ 2543 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ อธิบายศัพท์กว่า 2,000 คำ ในสาขาชีววิทยา ชีวเคมีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา และกายวิภาคศาสตร์ ภาพประกอบสี่สี แสดงโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ทั้งสัตว์ชั้นต่ำ สัตว์ชั้นสูง และพืช ดัชนีค้นคำทั้งภาษ...

No Comments textbookadmin Read More

มะเดื่อและไทรในอุทยานแห่งชาติเขานัน Author: ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ ; บรรณาธิการ วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา ตัณฑเลขา Imprint:  กรุงเทพฯ : โครงการ BRT, 2552. Call No: QK495.M73 ภ434ม 2552 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับต้นไทร และส่วนที่สองเป็นเรื่องของมะเดื่อ ทั้งสองส่วนมีภาพสีสวยงามประกอบ เพื่อผู้อ่านจะได้ไม่สับสนระหว่างมะเดื่อกับไทร ซึ่งดูโดยผิวเผินแล้วพืชทั้งสองกลุ่มนี้มีความ...

No Comments textbookadmin Read More

The forgotten kingdom Author: R.J. Bandoni, A.A. Bandoni, T.W. Flegel ; translators, Watanalai Panbangred, Chuenchit Boonchird and Attawut Impoolsup Imprint:  Bangkok : BIOTEC (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology) National Science and Technology Department Agency, Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, [1998?]. Call No: QK603 B214f 1998 The modern-day rush for economic development and the ste...

No Comments textbookadmin Read More
พจนานุกรมธรรมชาติวิทยา

พจนานุกรมธรรมชาติวิทยา Author: เขียนโดย เดวิด เบอร์นี ; ผู้แปล, วิสุทธิ์ ใบไม้, ม.ร.ว. พุฒิพงศ์ วรวุฒิ และ ศรีสุมนตร์ สีตะธนี Imprint:  กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2543. Call No: QH302.5 บ828พ 2543 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ อธิบายศัพท์กว่า 2,000 คำ ในสาขาชีววิทยา ชีวเคมีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา และกายวิภาคศาสตร์ ภาพประกอบสี่สี แสดงโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ทั้งสัตว์ชั้นต่ำ สัตว์ชั้นสูง และพืช ดัชนีค้...

พลังดอกไม้

พลังดอกไม้ Author: วีณา เชิดบุญชาติ ; วชิรพงศ์ หวลบุตตา, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2546. Call No: QK364 ว815พ 2546 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะเน้นที่การนำเอาสรรพคุณหรือ “พลัง” เฉพาะของพืชในส่วนที่เป็นดอกและผลอันทรงคุณค่ามาใช้ประโยชน์ ทั้งบริโภคเป็นอาหารกับนำเอาสรรพคุณทางยามาใช้เพื่อบำรุงสุขภาพหรือรักษาโรค

มะเดื่อและไทรในอุทยานแห่งชาติเขานัน

มะเดื่อและไทรในอุทยานแห่งชาติเขานัน Author: ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ ; บรรณาธิการ วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา ตัณฑเลขา Imprint:  กรุงเทพฯ : โครงการ BRT, 2552. Call No: QK495.M73 ภ434ม 2552 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับต้นไทร และส่วนที่สองเป็นเรื่องของมะเดื่อ ทั้งสองส่วนมีภาพสีสวยงามประกอบ เพื่อผู้อ่านจะได้ไม่สับสนระหว่างมะเดื่อกับไทร ซึ่งดูโดยผิวเผินแล้วพืชทั้งสองกลุ่...

แคฟเฟอีน

แคฟเฟอีน Author: ชวนี ทองโรจน์…[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ชัยชาญ แสงดี และอุดม จันทรารักษ์ศรี Imprint:  กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย, 2541. Call No: QV107 Thai 934 2541 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเคมีที่มีฤทธิ์หรือผลกระทบต่อร่างกาย ได้ตระหนักถึงผลกระทบของแคฟเฟอีนต่อสุขภาพของสาธารณชน จึงได้คัดเลือกนักวิชาการของสมาคม เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี...

The forgotten kingdom

The forgotten kingdom Author: R.J. Bandoni, A.A. Bandoni, T.W. Flegel ; translators, Watanalai Panbangred, Chuenchit Boonchird and Attawut Impoolsup Imprint:  Bangkok : BIOTEC (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology) National Science and Technology Department Agency, Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, [1998?]. Call No: QK603 B214f 1998 The modern-day rush for economic development a...

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface Author: Yongyuth Yuthavong Imprint:  Singapore : Pan Stanford Publishing, c2016. Call No: QV745 Y59t 2016 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book differs from those available on the subject of natural products and drugs derived therefrom in that it looks at the broad picture on how materials and organisms from nature affect our health and how we have c...

Numerical methods : theories and algorithms

Numerical methods : theories and algorithms Author: Yong Hong Wu, Benchawan Wiwatanapataphee Imprint:  Bangkok : Physics Center Press Limited Partnership, 2007. Call No: QA76.9.A43 Y55n 2007 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book introduces the fundamental numerical methods for solution of some mathematical problems often encountered in applied mathematical modelling, science and engineering studies. It focuses on the mathematical t...

โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก
Cloning , โคลนนิ่ง / April 3, 2017

โคลนนิ่ง : เทคโนโลยีสะท้านโลก Author: บรรณาธิการ, ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ศุภชัย หล่อโลหการ ; มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย Imprint:  กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Call No: QH442.2 Thai 969 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ คำว่า “โคลนนิ่ง” มีความหมายได้หลายนัย ความหมายตามศัพท์ หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการสร้างสิ่งที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันหมด ดังนั้นจึงมีการทำโคลนนิ่ง...

เทคนิคการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ การแพทย์ ด้วยวิธีเชิงตัวเลขและคอมพิวเตอร์

เทคนิคการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ การแพทย์ ด้วยวิธีเชิงตัวเลขและคอมพิวเตอร์ Author: วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ; ดวงกมล เบ้าวัน Imprint:  กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยชีวฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล, 2552. Call No: QA297 ว253ท 2552 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ จุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้ คือ เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียน หรือทำโครงงานวิจัย หรือเป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นใ...

สรีรวิทยาทางเดินอาหาร

สรีรวิทยาทางเดินอาหาร Author: ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: WI102 ช432ส 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 2 ส่วน คือ เนื้อหาทางด้านสรีรวิทยา และเนื้อหาทางด้านพยาธิสรีรวิทยา โดยในแต่ละบทจะบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านสรีรวิทยาทั่วไปก่อน โดยกล่าวถึงกลไกทั้งในระดับเซลล์และโมเลกุล อันจะนำไปสู่หน้าที่การทำงานโดยเฉพาะของอวัยวะ...