เคมี 1 = Chemistry 12/e Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียง, ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2560]. Call No: QD31.3 ช786ค ล.1 2560 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเคมี 1 เล่มนี้ แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Chemistry 12/e เขียนโดยปรมาจารย์ด้านเคมีชื่อดังของโลก Raymond Chang เป็นหนังสือเคมีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่มีความทันสมัย มีแบบฝึกหัด...

No Comments textbookadmin Read More

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 Author: ปวีณา ไตรเพิ่ม และศศิวิมล แสวงผล, บรรณาธิการ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2560. Call No: – คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 “สืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช” : 14-16 มิถุนายน ...

No Comments textbookadmin Read More

Modelling and mechanics of carbon-based nanostructured materials Author: Duangkamon Baowan … [et al.] Imprint: Oxford : William Andrew, c2017. Call No: TA418.9.N35 M689 2017 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ –

No Comments textbookadmin Read More

ชีวเคมี Author: มนตรี จุฬาวัฒนทล … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: QU4 Thai 581 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำรา “ชีวเคมี” นี้เป็นผลงานอันยาวนานของคณาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ของการแต่งตำรานี้ก็เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีตำราภาษาไทยที่มีคุณภาพไว้ใช้ในการศึกษาวิชาชีวเคมี

No Comments textbookadmin Read More

วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร = Rheology : applications in the food industry Author: มานพ สุพรรณธริกา Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]. Call No: TP248.65.F66 ม443ว 2560 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิทยากระแสเป็นสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้...

No Comments textbookadmin Read More

หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1 Author: เขียน Sylvia S. Mader ; แปลและเรียบเรียง, ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556, [2013]. Call No: QH308.2 ม724ห ล.1 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้แปลและเรียบเรียงมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Essentials of Biology (2nd edition) ของ Sylvia S. Mader เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สำคัญของวิชาชีววิทยา ได้แก่ การศึกษาสิ่งมีชีวิต เคม...

No Comments textbookadmin Read More

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Mammals of Khao Yai National Park Author: สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, และ ทรอย แฮนเซล Imprint: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2539. Call No: QL729.T5 ส272ส 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของ ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร และ คุณทรอย แฮนเซล มีเนื้อหาสั้นกะทัดรัดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและง่ายต่อการใช้ในการสังเกตพฤติกรรมและชีววิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นอกจากนี้แ...

No Comments textbookadmin Read More

ต่อมไพเนียลและเมลาโทนิน Author: ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2545. Call No: WK350 ป622ต 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยถึง บทบาทของเมลาโทนินและต่อมไพเนียล เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ได้ทำการวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงขอรวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั่วโลก และเนื้อหาบางส่วนมาจากงานวิจัยของผู้เขียนเองนำมาแต่งเป็นตำราภาษาไทย เพื่อผู้อ่านทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์กา...

No Comments textbookadmin Read More

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology Author: กัลลยานี ดวงฉวี, บรรณาธิการ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Call No: QZ17 ห149 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการฝึกทักษะและมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ ที่เห็นได้จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มองด้วยตาเปล่า (Gross Pathology) และดูความผิดปกติของเซลล์หรือเนื้อเยื่อด...

No Comments textbookadmin Read More

จำนวนผลงานวิจัยพรรณไม้ในประเทศไทย เล่ม 2 Author: กำจร มนุญปิจุ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. Call No: QK35 Thai 212 v.2 2526 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เป็นสิ่งพิมพ์ที่อำนวยความสะดวกในการค้นผลงานวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ โดยเฉพาะพรรณไม้ที่พบในประเทศไทย และใช้เป็นคู่มือในการใช้สิ่งพิมพ์ “The Chemistry of Medicinal Herbs in Thailand” ซึ่งเป็นบรรณานุกรมรวบรวมผลงานวิจัยโดยเฉพาะด้านเคมีที่เกี...

No Comments textbookadmin Read More
ปวดประจำเดือน หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด

ปวดประจำเดือน หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด Author: วิไล (เทียนรุ่งโรจน์) หนุนภักดี, เรียบเรียง ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2553. Call No: WP560 ป489 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ สำหรับผู้หญิงเราประจำเดือนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสบายตัวและยังมีอาการต่างๆ ที่ทำให้เราหงุดหงิดไปสบายทั้งใจและกาย ธรรมชาติบำบัดสามารถเยียวยาอาการปวดประจำเดือนและอื่นๆ เหล่านี้ให้หายขาดได้ โดยไม่ต้องพึ...

Program design using C++/F95/MATLAB

Program design using C++/F95/MATLAB Author: Benchawan Wiwatanapataphee, Yong Hong Wu Imprint: Bangkok : Misterkopy, c2006. Call No: QA76.73.C153 B457p 2006 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book is divided into three parts: C++ (chapters 1-8), F95 (chapters 9-15) and MATLAB (chapters 16-21). All the three parts are written and organized in similar styles and structures. Thus, once you have completely command one of the three program...

เทคโนโลยียางธรรมชาติ : ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ จากโครงสร้างโมเลกุลถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม = Natural rubber technology

เทคโนโลยียางธรรมชาติ : ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ จากโครงสร้างโมเลกุลถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม = Natural rubber technology Author: จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ Imprint:  กรุงเทพฯ : เทคโนบิซ คอมมิวนิเคชั่นส์, 2553. Call No: TS1892 จ414ท 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เนื้อหาในเล่ม – ยางธรรมชาติ – โครงสร้างของยางธรรมชาติ – สมบัติของยางธรรมชาติ – การแพ้ยางธรรมชาติ – สีและกลิ่นในยางธรรมชาติ –...

ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : การประยุกต์ : ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส = DNA technology : an application to study bacterial pathogen : meliodosis
DNA , ดีเอ็นเอ / March 14, 2017

ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : การประยุกต์ : ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส = DNA technology : an application to study bacterial pathogen : meliodosis Author: สุมาลี ตั้งประดับกุล Imprint:  กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2553. Call No: QH441 ส842ด 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับดีเอ็นเอเทคโนโลยีพื้นฐานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างไม่อยากเย็น แต่ละบทของหนังสือเขียนโดยใช้ภาษ...

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Author: บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  [ปทุมธานี] : มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548. Call No: T11 ก525 2548 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการผนึกกำลังของนักวิจัยรุ่นใหญ่/รุ่นกลางที่เห็นคุณค่าของการถ่ายทอด “วิธีการเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ” โดยแท้

ฟิสิกส์และกลศาสตร์เชิงสถิติ

ฟิสิกส์และกลศาสตร์เชิงสถิติ Author: วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยามหิดล, 2554. Call No: QC174.8 ว252ฟ 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เน้นการแก้ปัญหาโจทย์ด้านกลศาสตร์เชิงสถิติ ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านคณิตศาสตร์และความรู้ในหลากหลายแขนงทางฟิสิกส์ จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากอันหนึ่งที่ผู้อ่านนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังจะได้สัมผัสกับโจทย์ที่ยากขึ้นจากแหล่ง...

ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe

ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe Author: Tony Hey, Patrick Walters เขียน ; พิเชษฐ กิจธารา, แปล ; วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. Call No: QC174.12 ฮ649ค 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe เป็นหนังสือในรูปแบบอ่านง่ายและไม่มีคณิตศาสตร์ซับซ้อน นำท่านสู่แนวคิดสำคัญๆ ทางควอนตัม และแสดงให้เห็นผลกระทบของมันต่อชีวิตประจำวันของเรา หรือแม้กระทั่งคว...

ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข = The man who loved only numbers

ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข = The man who loved only numbers Author: ฮอฟฟ์แมน, พอล ; นรา สุภัคโรจน์, แปล ; พิเชษฐ กิจธารา, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : มติชน, 2547. Call No: QA29.E68 ฮ159ผ 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ “พอล แอร์ดิช” นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะที่มีผลงานมากที่สุดและสติเฟื่องที่สุดในยุคนี้ เขาหลงใหลคลั่งไคล้คณิตศาสตร์อย่างไม่ลืมหูลืมตา ใช้เวลาวันละสิบเก้าชั่วโมง เพื่อคิดและเขียนคณิตศาสตร์ตราบจนกระทั่งวันสุดท้าย...

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา Author: ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ Imprint:  นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Call No: QA280 ศ484ท 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ช่วยวิเคราะห์อนุกรมเวลา และนำผลลัพธ์ของโปรแกรมมาประกอบการอธิบาย อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ และเพิ่มส่วนที่เป็นเฉลยของแบบฝึกหัดในแต่ละบท

เรื่องราวของการวิจัย

เรื่องราวของการวิจัย Author: คามิโอะ ยาซุซากุ ; แปลโดยยุวดี เชี่ยววัฒนา Imprint:  กรุงเทพฯ : เทรด ; อคาเดมี, 2534. Call No: LB2369 Thai 237 2534 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ถ้าเรามาพินิจพิจารณานักวิจัยกันให้ดี เราจะเห็นว่า นักวิจัยนั้นก็มีทั้งนักวิจัยมืออาชีพ และมือสมัครเล่น นอกจากนี้จะเห็นว่า นักวิจัยจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาระดับความรู้ ความขยันของนักวิจัย หากแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการทำวิจัยที่แ...