การบำบัดทางชีวภาพ = Bioremediation Author: ประหยัด โภคฐิติยุกต์, มาลียา เครือตราชู, เติมทิพย์ พูลภักตร์ Imprint: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2561. Call No: TD192.5 ป424ก 2561 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบ...

No Comments textbookadmin Read More

ไนตริกออกไซด์ = Nitric oxide Author: ณัฐวุธ สิบหมู่ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. Call No: QD181.N1 ณ363น 2561 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มน...

No Comments textbookadmin Read More

เคมี 1 = Chemistry 12/e Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียง, ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2560]. Call No: QD31.3 ช786ค ล.1 2560 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเคมี 1 เล่ม...

No Comments textbookadmin Read More

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 Author: ปวีณา ไตรเพิ่ม และศศิวิมล แสวงผล, บรรณาธิการ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ...

No Comments textbookadmin Read More

Modelling and mechanics of carbon-based nanostructured materials Author: Duangkamon Baowan … [et al.] Imprint: Oxford : William Andrew, c2017. Call No: TA418.9.N35 M689 2017 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ –...

No Comments textbookadmin Read More

ชีวเคมี Author: มนตรี จุฬาวัฒนทล … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: QU4 Thai 581 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำรา “ชีวเคม...

No Comments textbookadmin Read More

วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร = Rheology : applications in the food industry Author: มานพ สุพรรณธริกา Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]. Call No: TP248.65.F66 ม443ว 2560 คลิกที่ภาพปกเพ...

No Comments textbookadmin Read More

หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1 Author: เขียน Sylvia S. Mader ; แปลและเรียบเรียง, ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556, [2013]. Call No: QH308.2 ม724ห ล.1 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าส...

No Comments textbookadmin Read More

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Mammals of Khao Yai National Park Author: สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, และ ทรอย แฮนเซล Imprint: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2539. Call No: QL729.T5 ส272ส 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่...

No Comments textbookadmin Read More

ต่อมไพเนียลและเมลาโทนิน Author: ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2545. Call No: WK350 ป622ต 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยถึง บทบาทของเม...

No Comments textbookadmin Read More
จีโนมิกส์ ภาษาแห่งชีวิต

จีโนมิกส์ ภาษาแห่งชีวิต Author: บรรณาธิการ : ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ศิรศักดิ์ เทพาคำ Imprint:  กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2545. Call No: QH447 จ552 2545 คล...

ปวดประจำเดือน หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด

ปวดประจำเดือน หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด Author: วิไล (เทียนรุ่งโรจน์) หนุนภักดี, เรียบเรียง ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2553. Call No: WP560 ป489 2553 คลิก...

Program design using C++/F95/MATLAB

Program design using C++/F95/MATLAB Author: Benchawan Wiwatanapataphee, Yong Hong Wu Imprint: Bangkok : Misterkopy, c2006. Call No: QA76.73.C153 B457p 2006 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book is divided into three parts: C++ (chapters 1-8), F95 (chapters 9-15) and MATLAB (chapters 16-21). All the three parts are written and organized in similar styles and structures. Thus, on...

เทคโนโลยียางธรรมชาติ : ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ จากโครงสร้างโมเลกุลถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม = Natural rubber technology

เทคโนโลยียางธรรมชาติ : ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ จากโครงสร้างโมเลกุลถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม = Natural rubber technology Author: จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ Imprint:  กรุงเ...

ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : การประยุกต์ : ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส = DNA technology : an application to study bacterial pathogen : meliodosis
DNA , ดีเอ็นเอ / March 14, 2017

ดีเอ็นเอเทคโนโลยี : การประยุกต์ : ศึกษาแบคทีเรียก่อโรคเมลิออยโดสิส = DNA technology : an application to study bacterial pathogen : meliodosis Author: สุมาลี ตั้งประดับกุล Imprint:  กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2553. Call No: QH441 ส842ด 2553 คล...

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Author: บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  [ปทุมธานี] : มูลนิธิบัณฑิตสภาวิ...

ฟิสิกส์และกลศาสตร์เชิงสถิติ

ฟิสิกส์และกลศาสตร์เชิงสถิติ Author: วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยามหิดล, 2554. Call No: QC174.8 ว252ฟ 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนั...

ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe

ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe Author: Tony Hey, Patrick Walters เขียน ; พิเชษฐ กิจธารา, แปล ; วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. Call No: QC174.12 ฮ649ค 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดู...

ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข = The man who loved only numbers

ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข = The man who loved only numbers Author: ฮอฟฟ์แมน, พอล ; นรา สุภัคโรจน์, แปล ; พิเชษฐ กิจธารา, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : มติชน, 2547. Call No: QA29.E68 ฮ159ผ 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสา...

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา Author: ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ Imprint:  นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Call No: QA280 ศ484ท 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าส...