ชีวเคมี Author: มนตรี จุฬาวัฒนทล … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: QU4 Thai 581 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำรา “ชีวเคมี” นี้เป็นผลงานอันยาวนานของคณาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ของการแต่งตำรานี้ก็เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีตำราภาษาไทยที่มีคุณภาพไว้ใช้ในการศึกษาวิชาชีวเคมี

No Comments textbookadmin Read More

วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร = Rheology : applications in the food industry Author: มานพ สุพรรณธริกา Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]. Call No: TP248.65.F66 ม443ว 2560 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิทยากระแสเป็นสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้...

No Comments textbookadmin Read More

หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1 Author: เขียน Sylvia S. Mader ; แปลและเรียบเรียง, ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556, [2013]. Call No: QH308.2 ม724ห ล.1 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้แปลและเรียบเรียงมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Essentials of Biology (2nd edition) ของ Sylvia S. Mader เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สำคัญของวิชาชีววิทยา ได้แก่ การศึกษาสิ่งมีชีวิต เคม...

No Comments textbookadmin Read More

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Mammals of Khao Yai National Park Author: สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, และ ทรอย แฮนเซล Imprint: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2539. Call No: QL729.T5 ส272ส 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของ ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร และ คุณทรอย แฮนเซล มีเนื้อหาสั้นกะทัดรัดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและง่ายต่อการใช้ในการสังเกตพฤติกรรมและชีววิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นอกจากนี้แ...

No Comments textbookadmin Read More

ต่อมไพเนียลและเมลาโทนิน Author: ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2545. Call No: WK350 ป622ต 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยถึง บทบาทของเมลาโทนินและต่อมไพเนียล เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ได้ทำการวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงขอรวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั่วโลก และเนื้อหาบางส่วนมาจากงานวิจัยของผู้เขียนเองนำมาแต่งเป็นตำราภาษาไทย เพื่อผู้อ่านทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์กา...

No Comments textbookadmin Read More

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology Author: กัลลยานี ดวงฉวี, บรรณาธิการ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Call No: QZ17 ห149 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการฝึกทักษะและมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ ที่เห็นได้จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มองด้วยตาเปล่า (Gross Pathology) และดูความผิดปกติของเซลล์หรือเนื้อเยื่อด...

No Comments textbookadmin Read More

จำนวนผลงานวิจัยพรรณไม้ในประเทศไทย เล่ม 2 Author: กำจร มนุญปิจุ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. Call No: QK35 Thai 212 v.2 2526 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เป็นสิ่งพิมพ์ที่อำนวยความสะดวกในการค้นผลงานวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ โดยเฉพาะพรรณไม้ที่พบในประเทศไทย และใช้เป็นคู่มือในการใช้สิ่งพิมพ์ “The Chemistry of Medicinal Herbs in Thailand” ซึ่งเป็นบรรณานุกรมรวบรวมผลงานวิจัยโดยเฉพาะด้านเคมีที่เกี...

No Comments textbookadmin Read More

จำนวนผลงานวิจัยพรรณไม้ในประเทศไทย เล่ม 1 Author: กำจร มนุญปิจุ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. Call No: QK35 Thai 212 v.1 2526 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เป็นสิ่งพิมพ์ที่อำนวยความสะดวกในการค้นผลงานวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ โดยเฉพาะพรรณไม้ที่พบในประเทศไทย และใช้เป็นคู่มือในการใช้สิ่งพิมพ์ “The Chemistry of Medicinal Herbs in Thailand” ซึ่งเป็นบรรณานุกรมรวบรวมผลงานวิจัยโดยเฉพาะด้านเคมีที่เกี...

No Comments textbookadmin Read More

คอมพอสิทเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้น Author: ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559, [2016]. Call No: TA418.9.C6 ท193ค 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หลังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจพื้นฐานต่างๆ ในการผลิตคอมพอสิทเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้นมากขึ้นสามารถเลือกวัสดุเสริมแรง และเมทริกซ์ที่เหมาะสมกังความต้องการใช้งาน

No Comments textbookadmin Read More

เคมีอินทรีย์ Author: สุนันทา วิบูลย์จันทร์ Imprint: [นนทบุรี] : โครงการเอกสารวิชาการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. Call No: QD251.2 ส816ค 2548 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หลังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอินทรีย์ เช่น ชนิด การเรียกชื่อ สมบัติ ปฏิกิริยา และกลไกปฏิกิริยาต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นมากในการศึกษาวิชาเคมีชั้นสูง หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ชีวเคมี หรือ...

No Comments textbookadmin Read More
Axial skeleton & appendicular skeleton

Axial skeleton & appendicular skeleton Author: ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, ศักดิ์พร ทองพิลา Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. Call No: WE100 Thai 291 2540 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือภาพพลิกระบบโครงกระดูก เป็นหนังสือภาพถ่ายจากกระดูกจริงของคน ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนและการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานได้ ปัจจุบันโครงกระดูกจริงหาซื้อได้ยากขึ้นมาก ไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาที่จะนำออกไ...

กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species

กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species Author: โดย ชาร์ลส์ ดาร์วิน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ และคณะ, แปล Imprint:  กรุงเทพฯ : สารคดี, 2558. Call No: QH365 ด429ก 2558 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือแปลเล่มนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการเกิดสปีชีส์ใหม่ได้เป็นอย่างดี และจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักชีววิทยารุ่นใหม่ของไทยได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายของชนิดและความหลากหลายทางพันธุกร...

ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา

ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา Author: วีณา เชิดบุญชาติ ; วชิรพงศ์ หวลบุตตา, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2545. Call No: SB323.T5 ว815ป 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือ “ปลูกผักไทย ได้ทั้งอาหารและยา” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะคนไทยผู้นิยมกินผักที่ต้องการรู้จักผักไทยให้มากขึ้น และได้รู้สรรพคุณทางยาของผักไทยแต่ละชนิด เพื่อเลือกปลูกและกินได้ตรงตามต้องการ

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai Author: ช่อฟ้า ทองไทย และคณะ Imprint:  กรุงเทพฯ : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย, 2549. Call No: TP248.13 พ174 2549 พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย เล่มนี้ได้บรรจุคำศัพท์เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมและมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ ผู้เรียนในระดับมัธยมปลาย ระดับอุดมศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป...

น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย

น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย Author: ช่อฟ้า ทองไทย และแอ็สบยอน กิลด์เบิร์ก Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Call No: TX819.F57 น524 2550 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำปลาอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ (ซึ่งเจือด้วยความน่าประหลาดใจระคนกัน) ยังมีเนื้อหาส่วนที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขององค์ประกอบ และคุณลักษณะต่างๆ ของน้ำป...

มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย

มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย Author: คณะผู้เขียน, ภิญโญ พานิชพันธ์, เอื้อนพร ภู่เพ็ชร, ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร ; บรรณาธิการ, ภิญโญ พานิชพันธ์, พิณทิพ รื่นวงษา Imprint:  กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Call No: T55.3.H3 Thai 524 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุป...

จีโนมิกส์ ภาษาแห่งชีวิต

จีโนมิกส์ ภาษาแห่งชีวิต Author: บรรณาธิการ : ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ศิรศักดิ์ เทพาคำ Imprint:  กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2545. Call No: QH447 จ552 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ จีโนมิกส์ (Genomics) คือการศึกษายีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต รวมถึงการแสดงออกของยีนเหล่านี้เป็นตัวตนของสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ทั้งหลาย เปรียบเสมือนการศึกษาภาษา ที่ไม่เพียงทำให้เราเข้าใจตัวหนังสือเท่านั้น แต่เข้าใจถึงเนื้อหาใน...

ปวดประจำเดือน หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด

ปวดประจำเดือน หายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด Author: วิไล (เทียนรุ่งโรจน์) หนุนภักดี, เรียบเรียง ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2553. Call No: WP560 ป489 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ สำหรับผู้หญิงเราประจำเดือนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสบายตัวและยังมีอาการต่างๆ ที่ทำให้เราหงุดหงิดไปสบายทั้งใจและกาย ธรรมชาติบำบัดสามารถเยียวยาอาการปวดประจำเดือนและอื่นๆ เหล่านี้ให้หายขาดได้ โดยไม่ต้องพึ...

Program design using C++/F95/MATLAB

Program design using C++/F95/MATLAB Author: Benchawan Wiwatanapataphee, Yong Hong Wu Imprint: Bangkok : Misterkopy, c2006. Call No: QA76.73.C153 B457p 2006 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book is divided into three parts: C++ (chapters 1-8), F95 (chapters 9-15) and MATLAB (chapters 16-21). All the three parts are written and organized in similar styles and structures. Thus, once you have completely command one of the three program...

เทคโนโลยียางธรรมชาติ : ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ จากโครงสร้างโมเลกุลถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม = Natural rubber technology

เทคโนโลยียางธรรมชาติ : ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยางธรรมชาติ จากโครงสร้างโมเลกุลถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม = Natural rubber technology Author: จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ Imprint:  กรุงเทพฯ : เทคโนบิซ คอมมิวนิเคชั่นส์, 2553. Call No: TS1892 จ414ท 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เนื้อหาในเล่ม – ยางธรรมชาติ – โครงสร้างของยางธรรมชาติ – สมบัติของยางธรรมชาติ – การแพ้ยางธรรมชาติ – สีและกลิ่นในยางธรรมชาติ –...