เคมี 1 = Chemistry 12/e Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียง, ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2560]. Call No: QD31.3 ช786ค ล.1 2560 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเคมี 1 เล่มนี้ แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Chemistry 12/e เขียนโดยปรมาจารย์ด้านเคมีชื่อดังของโลก Raymond Chang เป็นหนังสือเคมีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่มีความทันสมัย มีแบบฝึกหัด...

No Comments textbookadmin Read More

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 Author: ปวีณา ไตรเพิ่ม และศศิวิมล แสวงผล, บรรณาธิการ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2560. Call No: – คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 “สืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช” : 14-16 มิถุนายน ...

No Comments textbookadmin Read More

Modelling and mechanics of carbon-based nanostructured materials Author: Duangkamon Baowan … [et al.] Imprint: Oxford : William Andrew, c2017. Call No: TA418.9.N35 M689 2017 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ –

No Comments textbookadmin Read More

ชีวเคมี Author: มนตรี จุฬาวัฒนทล … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: QU4 Thai 581 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำรา “ชีวเคมี” นี้เป็นผลงานอันยาวนานของคณาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ของการแต่งตำรานี้ก็เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีตำราภาษาไทยที่มีคุณภาพไว้ใช้ในการศึกษาวิชาชีวเคมี

No Comments textbookadmin Read More

วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร = Rheology : applications in the food industry Author: มานพ สุพรรณธริกา Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]. Call No: TP248.65.F66 ม443ว 2560 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิทยากระแสเป็นสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้...

No Comments textbookadmin Read More

หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1 Author: เขียน Sylvia S. Mader ; แปลและเรียบเรียง, ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556, [2013]. Call No: QH308.2 ม724ห ล.1 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้แปลและเรียบเรียงมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Essentials of Biology (2nd edition) ของ Sylvia S. Mader เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สำคัญของวิชาชีววิทยา ได้แก่ การศึกษาสิ่งมีชีวิต เคม...

No Comments textbookadmin Read More

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Mammals of Khao Yai National Park Author: สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, และ ทรอย แฮนเซล Imprint: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2539. Call No: QL729.T5 ส272ส 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของ ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร และ คุณทรอย แฮนเซล มีเนื้อหาสั้นกะทัดรัดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและง่ายต่อการใช้ในการสังเกตพฤติกรรมและชีววิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นอกจากนี้แ...

No Comments textbookadmin Read More

ต่อมไพเนียลและเมลาโทนิน Author: ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2545. Call No: WK350 ป622ต 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยถึง บทบาทของเมลาโทนินและต่อมไพเนียล เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ได้ทำการวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงขอรวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั่วโลก และเนื้อหาบางส่วนมาจากงานวิจัยของผู้เขียนเองนำมาแต่งเป็นตำราภาษาไทย เพื่อผู้อ่านทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์กา...

No Comments textbookadmin Read More

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology Author: กัลลยานี ดวงฉวี, บรรณาธิการ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Call No: QZ17 ห149 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการฝึกทักษะและมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ ที่เห็นได้จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มองด้วยตาเปล่า (Gross Pathology) และดูความผิดปกติของเซลล์หรือเนื้อเยื่อด...

No Comments textbookadmin Read More

จำนวนผลงานวิจัยพรรณไม้ในประเทศไทย เล่ม 2 Author: กำจร มนุญปิจุ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. Call No: QK35 Thai 212 v.2 2526 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เป็นสิ่งพิมพ์ที่อำนวยความสะดวกในการค้นผลงานวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ โดยเฉพาะพรรณไม้ที่พบในประเทศไทย และใช้เป็นคู่มือในการใช้สิ่งพิมพ์ “The Chemistry of Medicinal Herbs in Thailand” ซึ่งเป็นบรรณานุกรมรวบรวมผลงานวิจัยโดยเฉพาะด้านเคมีที่เกี...

No Comments textbookadmin Read More
ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ Author: ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, สุเทพ จันทร์ผ่อง, ศักดิ์พร ทองพิลา Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: WE500 Thai 291 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ภาพพลิกระบบกล้ามเนื้อ เป็นภาพถ่ายจากกล้ามเนื้อที่ชำแหละของคน (อาจารย์ใหญ่=ศพ) ทั่วร่างกาย โดยจัดเป็น 2 ชุด กล้ามเนื้อ 1 เป็นกล้ามเนื้อบริเวณอก, คอ, แขน, ไหล่และกล้ามเนื้อของหลัง ชุดที่ 2 เป็นใบหน้า, กล้ามเนื้อบริเวณห...

วิทยาเอนโดครินเบื้องต้น

วิทยาเอนโดครินเบื้องต้น Author: วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2523. Call No: WK100 Thai 32 2523 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ปัจจุบันความรู้ทาง Endocrinolgy ได้ก้าวหน้าไปมาก บางครั้งจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง Concept ใหม่ๆ เสมอ ฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจอย่างจริงจัง จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้พื้นฐานเสียก่อน เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology Author: กัลลยานี ดวงฉวี, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คราฟแมนเพรส, 2554. Call No: QZ17 ห149 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย ได้มีการปรับปรุงเพิ่มลักษณะบ่งชี้ที่จำเป็นในการสื่อความหมายของโรคที่สำคัญ และเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาและ/หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

Axial skeleton & appendicular skeleton

Axial skeleton & appendicular skeleton Author: ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, ศักดิ์พร ทองพิลา Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. Call No: WE100 Thai 291 2540 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือภาพพลิกระบบโครงกระดูก เป็นหนังสือภาพถ่ายจากกระดูกจริงของคน ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนและการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานได้ ปัจจุบันโครงกระดูกจริงหาซื้อได้ยากขึ้นมาก ไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาที่จะนำออกไ...

กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species

กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species Author: โดย ชาร์ลส์ ดาร์วิน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ และคณะ, แปล Imprint:  กรุงเทพฯ : สารคดี, 2558. Call No: QH365 ด429ก 2558 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือแปลเล่มนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการเกิดสปีชีส์ใหม่ได้เป็นอย่างดี และจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักชีววิทยารุ่นใหม่ของไทยได้ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายของชนิดและความหลากหลายทางพันธุกร...

ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา

ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา Author: วีณา เชิดบุญชาติ ; วชิรพงศ์ หวลบุตตา, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2545. Call No: SB323.T5 ว815ป 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือ “ปลูกผักไทย ได้ทั้งอาหารและยา” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะคนไทยผู้นิยมกินผักที่ต้องการรู้จักผักไทยให้มากขึ้น และได้รู้สรรพคุณทางยาของผักไทยแต่ละชนิด เพื่อเลือกปลูกและกินได้ตรงตามต้องการ

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai Author: ช่อฟ้า ทองไทย และคณะ Imprint:  กรุงเทพฯ : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย, 2549. Call No: TP248.13 พ174 2549 พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย เล่มนี้ได้บรรจุคำศัพท์เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมและมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ ผู้เรียนในระดับมัธยมปลาย ระดับอุดมศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป...

น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย

น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย Author: ช่อฟ้า ทองไทย และแอ็สบยอน กิลด์เบิร์ก Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Call No: TX819.F57 น524 2550 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำปลาอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ (ซึ่งเจือด้วยความน่าประหลาดใจระคนกัน) ยังมีเนื้อหาส่วนที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขององค์ประกอบ และคุณลักษณะต่างๆ ของน้ำป...

มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย

มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย Author: คณะผู้เขียน, ภิญโญ พานิชพันธ์, เอื้อนพร ภู่เพ็ชร, ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร ; บรรณาธิการ, ภิญโญ พานิชพันธ์, พิณทิพ รื่นวงษา Imprint:  กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Call No: T55.3.H3 Thai 524 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุป...

จีโนมิกส์ ภาษาแห่งชีวิต

จีโนมิกส์ ภาษาแห่งชีวิต Author: บรรณาธิการ : ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ศิรศักดิ์ เทพาคำ Imprint:  กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2545. Call No: QH447 จ552 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ จีโนมิกส์ (Genomics) คือการศึกษายีนทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต รวมถึงการแสดงออกของยีนเหล่านี้เป็นตัวตนของสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ทั้งหลาย เปรียบเสมือนการศึกษาภาษา ที่ไม่เพียงทำให้เราเข้าใจตัวหนังสือเท่านั้น แต่เข้าใจถึงเนื้อหาใน...