สรีรวิทยา Author: คณาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QT4 ส356 ล.2 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่และกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญ สำหรับนักศึกษาแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุข และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เนื่องจากความรู้ค...

No Comments textbookadmin Read More

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม Author: คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์, จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง, 2552. Call No: WA670 ม142พ 2552 ตำราฉบับนี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องการศึกษาต่อระดับสูงในสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องความเป็นพิษของสารเคมี หรือทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้และควบคุมการใช้ การบริหารจัดการสารเคมี เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาระดับสูงสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และนักวิชา...

No Comments textbookadmin Read More

เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises Author: บรรณาธิการ, ณัฐวุธ สิบหมู่ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Call No: QV4 ภ781 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นแนวคิดหรือหลักการสำคัญทางเภสัชวิทยาที่ควรรู้และรายละเอียดที่สำคัญที่ควรจดจำ เพราะมีความสำคัญในทางคลินิก ภายในหนังสือมีการจำแนกยาในแต่ละกลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างยาต้นแบ...

No Comments textbookadmin Read More

The Asian hornbills : ecology and conservation Author: Pilai Poonswad Imprint:  Bangkok : Biodiversity Research and Training Program, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, c1998. Call No: QL696.C729 A832 1998 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This publication is a result of the Second International Asian Hornbill Workshop held as a follow-up to the first workshop, in Bangkok and Khao Yai National Park, Thailand, during 10-18 A...

No Comments textbookadmin Read More

Hornbills : A Thai heritage-A World heritage Author: Pilai Poonswad Imprint:  Bangkok : Thailand Hornbill Project, Faculty of Science, Mahidol University, c2012. Call No: QL696.C729 P637h 2012 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book, entitled “Hornbills: a Thai heritage-a World heritage,” is an additional project that adds to the ongoing research project for hornbill conservation. PTTEP and the Faculty of Science, Mahidol University, have work...

No Comments textbookadmin Read More

สมุนไพรพื้นบ้านอีสาน Author: จัดพิมพ์โดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล, กองทุนเพื่อการพัฒนาสมุนไพร ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; ผู้นิพนธ์ วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, สมภพ ประธานธุรารักษ์, ทยา เจนจิตติกุล Imprint:  กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548. Call No: QK364 ส678 ล.5 2548 หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 4 รอบ ในวันที่ 2 เมษา...

No Comments textbookadmin Read More

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [2550?]. Call No: QH541 ย126ส 2550? คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยโดยรวม กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายจากความต้องการบริโภคและจากเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ รวมทั้งประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้น คือ วิกฤตโลก...

No Comments textbookadmin Read More

พจนานุกรมธรรมชาติวิทยา Author: เขียนโดย เดวิด เบอร์นี ; ผู้แปล, วิสุทธิ์ ใบไม้, ม.ร.ว. พุฒิพงศ์ วรวุฒิ และ ศรีสุมนตร์ สีตะธนี Imprint:  กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2543. Call No: QH302.5 บ828พ 2543 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ อธิบายศัพท์กว่า 2,000 คำ ในสาขาชีววิทยา ชีวเคมีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา และกายวิภาคศาสตร์ ภาพประกอบสี่สี แสดงโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายของสิ่งมีชีวิต ทั้งสัตว์ชั้นต่ำ สัตว์ชั้นสูง และพืช ดัชนีค้นคำทั้งภาษ...

No Comments textbookadmin Read More

มะเดื่อและไทรในอุทยานแห่งชาติเขานัน Author: ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ ; บรรณาธิการ วิสุทธิ์ ใบไม้ และรังสิมา ตัณฑเลขา Imprint:  กรุงเทพฯ : โครงการ BRT, 2552. Call No: QK495.M73 ภ434ม 2552 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับต้นไทร และส่วนที่สองเป็นเรื่องของมะเดื่อ ทั้งสองส่วนมีภาพสีสวยงามประกอบ เพื่อผู้อ่านจะได้ไม่สับสนระหว่างมะเดื่อกับไทร ซึ่งดูโดยผิวเผินแล้วพืชทั้งสองกลุ่มนี้มีความ...

No Comments textbookadmin Read More

The forgotten kingdom Author: R.J. Bandoni, A.A. Bandoni, T.W. Flegel ; translators, Watanalai Panbangred, Chuenchit Boonchird and Attawut Impoolsup Imprint:  Bangkok : BIOTEC (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology) National Science and Technology Department Agency, Department of Biotechnology, Faculty of Science, Mahidol University, [1998?]. Call No: QK603 B214f 1998 The modern-day rush for economic development and the ste...

No Comments textbookadmin Read More
การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Author: บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  [ปทุมธานี] : มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548. Call No: T11 ก525 2548 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นผลจากการผนึกกำลังของนักวิจัยรุ่นใหญ่/รุ่นกลางที่เห็นคุณค่าของการถ่ายทอด “วิธีการเขียนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ” โดยแท้

ฟิสิกส์และกลศาสตร์เชิงสถิติ

ฟิสิกส์และกลศาสตร์เชิงสถิติ Author: วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ Imprint:  กรุงเทพฯ : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยามหิดล, 2554. Call No: QC174.8 ว252ฟ 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เน้นการแก้ปัญหาโจทย์ด้านกลศาสตร์เชิงสถิติ ซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านคณิตศาสตร์และความรู้ในหลากหลายแขนงทางฟิสิกส์ จึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากอันหนึ่งที่ผู้อ่านนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังจะได้สัมผัสกับโจทย์ที่ยากขึ้นจากแหล่ง...

ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe

ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe Author: Tony Hey, Patrick Walters เขียน ; พิเชษฐ กิจธารา, แปล ; วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. Call No: QC174.12 ฮ649ค 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ควอนตัมจักรวาลใหม่ = The new Quantum universe เป็นหนังสือในรูปแบบอ่านง่ายและไม่มีคณิตศาสตร์ซับซ้อน นำท่านสู่แนวคิดสำคัญๆ ทางควอนตัม และแสดงให้เห็นผลกระทบของมันต่อชีวิตประจำวันของเรา หรือแม้กระทั่งคว...

ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข = The man who loved only numbers

ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข = The man who loved only numbers Author: ฮอฟฟ์แมน, พอล ; นรา สุภัคโรจน์, แปล ; พิเชษฐ กิจธารา, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : มติชน, 2547. Call No: QA29.E68 ฮ159ผ 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ “พอล แอร์ดิช” นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะที่มีผลงานมากที่สุดและสติเฟื่องที่สุดในยุคนี้ เขาหลงใหลคลั่งไคล้คณิตศาสตร์อย่างไม่ลืมหูลืมตา ใช้เวลาวันละสิบเก้าชั่วโมง เพื่อคิดและเขียนคณิตศาสตร์ตราบจนกระทั่งวันสุดท้าย...

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา Author: ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ Imprint:  นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Call No: QA280 ศ484ท 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ช่วยวิเคราะห์อนุกรมเวลา และนำผลลัพธ์ของโปรแกรมมาประกอบการอธิบาย อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ และเพิ่มส่วนที่เป็นเฉลยของแบบฝึกหัดในแต่ละบท

เรื่องราวของการวิจัย

เรื่องราวของการวิจัย Author: คามิโอะ ยาซุซากุ ; แปลโดยยุวดี เชี่ยววัฒนา Imprint:  กรุงเทพฯ : เทรด ; อคาเดมี, 2534. Call No: LB2369 Thai 237 2534 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ถ้าเรามาพินิจพิจารณานักวิจัยกันให้ดี เราจะเห็นว่า นักวิจัยนั้นก็มีทั้งนักวิจัยมืออาชีพ และมือสมัครเล่น นอกจากนี้จะเห็นว่า นักวิจัยจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาระดับความรู้ ความขยันของนักวิจัย หากแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการทำวิจัยที่แ...

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคมไทย : ยีน นาโนเทค ไอทีและสังคมไทย

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคมไทย : ยีน นาโนเทค ไอทีและสังคมไทย Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint: กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย, 2549. Call No: Q175.52.T5 บ126 2549 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้สะท้อนปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ในสังคมไทยอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก สะท้อนภาพของความร่วมมือระหว่างสมาคมที่ทรงเกียรติภูมิ 2 ด้านของสังคม คือ ด้านสังคมศาสตร์ ศ...

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ Author: เขียนโดย นีล อาร์ดลีย์ ; ผู้แปล, ยุวดี เชี่ยววัฒนา, สุนันทา วิบูลย์จันทร์, และขนิษฐา จันทนสมิต Imprint: กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2544. Call No: Q123 อ644พ 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ พบความมหัศจรรย์และทุกคำตอบของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง ค้นหาง่าย อธิบายคำต่อคำ นิยามศัพท์กว่า 2,000 คำ อธิบายอย่างละเอียดทั้งสาขาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์

ท่องแดนวิทยาศาสตร์

ท่องแดนวิทยาศาสตร์ Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Imprint: ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Call No: Q141 ย127ท 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้รวมงานเขียนบางส่วนของ ดร.ยงยุทธ ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2512-2547) จึงให้ภาพเส้นทางชีวิตและการทำงานของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าไปผจญภัยในโลกของวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน จนมาสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทยและนักวิจัยของประชาคมโลก เป็...

วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร

วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์ Imprint: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554. Call No: Q175.5 ย127ว 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิทยาศาสตร์เป็นขุมความรู้ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ วิทยาศาสตร์ให้หลักการและวิธีการคิดและแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์สอนให้เรามีจินตนสการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รอบตัว ทำให้มีความอยากรู้ อยากเห็น และอยากเข้าใจ แล้วนำไปสู่การพัฒนาสิ่งต่...