เคมี 1 = Chemistry 12/e Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียง, ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2560]. Call No: QD31.3 ช786ค ล.1 2560 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเคมี 1 เล่ม...

No Comments textbookadmin Read More

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 Author: ปวีณา ไตรเพิ่ม และศศิวิมล แสวงผล, บรรณาธิการ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ...

No Comments textbookadmin Read More

Modelling and mechanics of carbon-based nanostructured materials Author: Duangkamon Baowan … [et al.] Imprint: Oxford : William Andrew, c2017. Call No: TA418.9.N35 M689 2017 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ –...

No Comments textbookadmin Read More

ชีวเคมี Author: มนตรี จุฬาวัฒนทล … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: QU4 Thai 581 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำรา “ชีวเคม...

No Comments textbookadmin Read More

วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร = Rheology : applications in the food industry Author: มานพ สุพรรณธริกา Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]. Call No: TP248.65.F66 ม443ว 2560 คลิกที่ภาพปกเพ...

No Comments textbookadmin Read More

หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1 Author: เขียน Sylvia S. Mader ; แปลและเรียบเรียง, ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556, [2013]. Call No: QH308.2 ม724ห ล.1 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าส...

No Comments textbookadmin Read More

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ = Mammals of Khao Yai National Park Author: สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, และ ทรอย แฮนเซล Imprint: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2539. Call No: QL729.T5 ส272ส 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่...

No Comments textbookadmin Read More

ต่อมไพเนียลและเมลาโทนิน Author: ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2545. Call No: WK350 ป622ต 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยถึง บทบาทของเม...

No Comments textbookadmin Read More

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology Author: กัลลยานี ดวงฉวี, บรรณาธิการ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Call No: QZ17 ห149 25...

No Comments textbookadmin Read More

จำนวนผลงานวิจัยพรรณไม้ในประเทศไทย เล่ม 2 Author: กำจร มนุญปิจุ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. Call No: QK35 Thai 212 v.2 2526 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ...

No Comments textbookadmin Read More
ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ Author: ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, สุเทพ จันทร์ผ่อง, ศักดิ์พร ทองพิลา Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. Call No: WE500 Thai 291 2542 ค...

วิทยาเอนโดครินเบื้องต้น

วิทยาเอนโดครินเบื้องต้น Author: วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2523. Call No: WK100 Thai 32 2523 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ปัจจุบันความรู้ทาง Endocrinolgy ได้ก้าว...

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology Author: กัลลยานี ดวงฉวี, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คราฟแมนเพรส, 2554. Call No: QZ17 ห149 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสาร...

Axial skeleton & appendicular skeleton

Axial skeleton & appendicular skeleton Author: ศศิธร โรจนเนืองนิตย์, ศักดิ์พร ทองพิลา Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. Call No: WE100 Thai 291 2540 คลิกที่ภาพปกเพื่อ...

กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species

กำเนิดสปีชีส์ = The origin of species Author: โดย ชาร์ลส์ ดาร์วิน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ และคณะ, แปล Imprint:  กรุงเทพฯ : สารคดี, 2558. Call No: QH365 ด429ก 2558 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือแปลเล่มนี...

ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา

ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา Author: วีณา เชิดบุญชาติ ; วชิรพงศ์ หวลบุตตา, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2545. Call No: SB323.T5 ว815ป 2544 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือ ...

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai Author: ช่อฟ้า ทองไทย และคณะ Imprint:  กรุงเทพฯ : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย, 2549. Call No: TP248.13 พ174 2549 พจนานุกรมเทคโน...

น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย

น้ำปลา : แหล่งสารอาหารของชาวเอเชีย Author: ช่อฟ้า ทองไทย และแอ็สบยอน กิลด์เบิร์ก Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Call No: TX819.F57 น524 2550 คลิกที่ภาพปกเพื่อ...

มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย

มหันตภัยจากวัตถุเคมี : ความเสี่ยงและอันตราย Author: คณะผู้เขียน, ภิญโญ พานิชพันธ์, เอื้อนพร ภู่เพ็ชร, ธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร ; บรรณาธิการ, ภิญโญ พานิชพันธ์, พิณทิพ รื่...

จีโนมิกส์ ภาษาแห่งชีวิต

จีโนมิกส์ ภาษาแห่งชีวิต Author: บรรณาธิการ : ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ศิรศักดิ์ เทพาคำ Imprint:  กรุงเทพฯ : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2545. Call No: QH447 จ552 2545 คล...