การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

January 23, 2018

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

Author: ปวีณา ไตรเพิ่ม และศศิวิมล แสวงผล, บรรณาธิการ
Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2560.
Call No: QK1 ก482ร 2560

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 “สืบสานพระราชปณิธานงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพรรณพืช” : 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร