วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร = Rheology : applications in the food industry

November 14, 2017

วิทยากระแส : การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร = Rheology : applications in the food industry

Author: มานพ สุพรรณธริกา
Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017].
Call No: TP248.65.F66 ม443ว 2560

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

วิทยากระแสเป็นสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยากระแส อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่มีสมบัติทางวิทยากระแสเป็นสมบัติที่มีความสำคัญต่อคุณภาพ และการยอมรับของผู้บริโภค รวมถึงวิทยากระแสกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ