หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology

October 5, 2017

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology

Author: กัลลยานี ดวงฉวี, บรรณาธิการ
Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
Call No: QZ17 ห149 2553

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการฝึกทักษะและมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ ที่เห็นได้จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มองด้วยตาเปล่า (Gross Pathology) และดูความผิดปกติของเซลล์หรือเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Histopathology) เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ปรีคลินิก และผู้ที่สนใจ สามารถใช้ประโยชน์และช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านการแพทย์พื้นฐาน