จำนวนผลงานวิจัยพรรณไม้ในประเทศไทย เล่ม 2

October 5, 2017

จำนวนผลงานวิจัยพรรณไม้ในประเทศไทย เล่ม 2

Author: กำจร มนุญปิจุ
Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.
Call No: QK35 Thai 212 v.2 2526

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

เป็นสิ่งพิมพ์ที่อำนวยความสะดวกในการค้นผลงานวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ โดยเฉพาะพรรณไม้ที่พบในประเทศไทย และใช้เป็นคู่มือในการใช้สิ่งพิมพ์ “The Chemistry of Medicinal Herbs in Thailand” ซึ่งเป็นบรรณานุกรมรวบรวมผลงานวิจัยโดยเฉพาะด้านเคมีที่เกียวกับพรรณไม่ในประเทศไทย ในช่วงปี 1967-1980 โดยรวบรวมจาก CA SEARCH แบ่งเป็น 2 เล่ม

เล่มที่ 1 ให้ชื่อพรรณไม้เรียงตามลำดับอักษร A-H
เล่มที่ 2 ให้ชื่อพรรณไม้เรียงตามลำดับอักษร I-Z