คอมพอสิทเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้น

October 5, 2017

คอมพอสิทเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้น

Author: ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559, [2016].
Call No: TA418.9.C6 ท193ค 2559

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

หลังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจพื้นฐานต่างๆ ในการผลิตคอมพอสิทเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้นมากขึ้นสามารถเลือกวัสดุเสริมแรง และเมทริกซ์ที่เหมาะสมกังความต้องการใช้งาน