เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises

April 3, 2017

เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises

Author: บรรณาธิการ, ณัฐวุธ สิบหมู่
Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
Call No: QV4 ภ781 2559

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นแนวคิดหรือหลักการสำคัญทางเภสัชวิทยาที่ควรรู้และรายละเอียดที่สำคัญที่ควรจดจำ เพราะมีความสำคัญในทางคลินิก ภายในหนังสือมีการจำแนกยาในแต่ละกลุ่ม พร้อมยกตัวอย่างยาต้นแบบ (prototype) และยาที่ใช้บ่อย โดยมีภาพแสดงการจำแนกยาในหน้าแรกของแต่ละบท มีการอธิบายกลไกของยาโดยภาพประกอบและตารางเป็นจำนวนมาก และมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ รูปแบบการอธิบายยาแต่ละชนิดประกอบด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ กลไกหรือผลต่อร่างกาย คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา การใช้ในทางคลินิก ผลข้างเคียง และข้อห้ามใช้