วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร

March 6, 2017

วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร

Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์
Imprint: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554.
Call No: Q175.5 ย127ว 2554

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

วิทยาศาสตร์เป็นขุมความรู้ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ วิทยาศาสตร์ให้หลักการและวิธีการคิดและแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์สอนให้เรามีจินตนสการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รอบตัว ทำให้มีความอยากรู้ อยากเห็น และอยากเข้าใจ แล้วนำไปสู่การพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น