นกเงือก : มรดกไทย มรดกโลก

April 3, 2017

นกเงือก : มรดกไทย มรดกโลก

Author: พิไล พูลสวัสดิ์
Imprint:  กรุงเทพฯ : โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
Call No: QL696.C729 พ737น 2555

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

หนังสือเล่มนี้มุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตนกเงือก บทบาทของนกเงือกในระบบนิเวศป่าโดยมีหน้าที่เป็น “ผู้ปลูกป่า” ที่จะสามารถช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธ์ุพืชป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้อ่านได้เข้าใจด้วยว่านักวิจัยดและอาสาสมัครมีส่วนช่วยในการปรับปรุงฟื้นฟูประชากรนกเงือกและการอนุรักษ์ได้อย่างไร