พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai

March 16, 2017

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ภาษาอังกฤษ-ไทย = TSB Dictionary Biotechnology English-Thai

Author: ช่อฟ้า ทองไทย และคณะ
Imprint:  กรุงเทพฯ : สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย, 2549.
Call No: TP248.13 พ174 2549

พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพ ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย เล่มนี้ได้บรรจุคำศัพท์เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมและมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ ผู้เรียนในระดับมัธยมปลาย ระดับอุดมศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นคู่มือในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยคณะผู้จัดทำพยายามถอดความหมายออกเป็นภาษาไทยให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับคำเดิมในภาษาอังกฤษมากที่สุด และอธิบายเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ส่วนคำใดที่เข้าใจยากในภาษาไทยจึงยังคงคำอธิบายเป็นบางคำในภาษาอังกฤษไว้ เพื่อให้ได้พจนานุกรมเทคโนโลยีชีวภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้