วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ

March 23, 2017

วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ

Author: วิสุทธิ์ ใบไม้
Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
Call No: QH541.15.B56 ว794ว 2545

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการร่วม (coevolutionary process) ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรตามกาลเทศะ โดยปัจจัยภายนอกและภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติดังกล่าวนำไปสู่ความหลากหลายของสรรพชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลกสีน้ำเงินใบนี้ที่เรียกโดยรวมว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity หรือ biodiversity)”