การบำบัดทางชีวภาพ = Bioremediation

July 16, 2018

การบำบัดทางชีวภาพ = Bioremediation

Author: ประหยัด โภคฐิติยุกต์, มาลียา เครือตราชู, เติมทิพย์ พูลภักตร์
Imprint: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2561.
Call No: TD192.5 ป424ก 2561

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

การบำบัดทางชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีสะอาดที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมความรู้ทางด้านพืชและจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดสารพิษต่างๆ ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้ทั้งในดิน น้ำ และตะกอนดิน