ไนตริกออกไซด์ = Nitric oxide

July 16, 2018

ไนตริกออกไซด์ = Nitric oxide

Author: ณัฐวุธ สิบหมู่
Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
Call No: QD181.N1 ณ363น 2561

คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เรื่องไนตริกออกไซด์ โดยรวบรวมเนื้อหาการวิจัย และทบทวนวรรณกรรมเรื่องไนตริกออกไซด์ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานทางเคมีและปฏิกิริยาทางชีวเคมีของไนตริกออกไซด์และอนุพันธ์ต่างๆ ผลทางชีววิทยาของไนตริกออกไซด์ บทบาทของไนตริกออกไซด์ต่อการทำงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด เภสัชวิทยาของไนตริกออกไซด์และอนุพันธ์ เป็นต้น