การบำบัดทางชีวภาพ = Bioremediation

การบำบัดทางชีวภาพ = Bioremediation Author: ประหยัด โภคฐิติยุกต์, มาลียา เครือตราชู, เติมทิพย์ พูลภักตร์ Imprint: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2561. Call No: TD192.5 ป424ก 2561 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ การบำบัดทางชีวภาพ เป็นเทคโนโลยีสะอาดที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมความรู้ทางด้านพืชและจุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดสารพิษต่างๆ ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ได้ทั้งในดิน น้ำ และตะกอนดิน

ไนตริกออกไซด์ = Nitric oxide

ไนตริกออกไซด์ = Nitric oxide Author: ณัฐวุธ สิบหมู่ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. Call No: QD181.N1 ณ363น 2561 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เรื่องไนตริกออกไซด์ โดยรวบรวมเนื้อหาการวิจัย และทบทวนวรรณกรรมเรื่องไนตริกออกไซด์ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานทางเคมีและปฏิกิริยาทางชีวเคมีของไนตริกออกไซด์และอนุพันธ์ต่างๆ ผลทางชีววิทยาของไนตริกออกไซด์ บทบาทของไนตริกออกไซด์ต่อการทำงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด เภสัชวิทยาของไนตริกออกไซด์และอนุพันธ์ เป็นต้น