ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา. ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่

ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา. ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ Author: โดย Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียง ปิยพงษ์ สิทธิคง Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559. Call No: QC21.3 ย224ฟ ล.3 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ (1) ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (2) ครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันการศึกษา (3) มีเนื้อหาบางส่วนที่ต้องใช้แคลคลูลัสและเพิ่มเติม Modern Physics (4) แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงเนื้อหาใหม่ (5) เพิ่มเติม โจทย์ เฉลย และภาพประกอบจำนวนมาก

ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา. อุณหพลศาสตร์ คลื่น/สวนศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า

ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา. อุณหพลศาสตร์ คลื่น/สวนศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า Author: โดย Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียง ปิยพงษ์ สิทธิคง Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559. Call No: QC21.3 ย224ฟ ล.2 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ (1) ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (2) ครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันการศึกษา (3) มีเนื้อหาบางส่วนที่ต้องใช้แคลคลูลัสและเพิ่มเติม Modern Physics (4) แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงเนื้อหาใหม่ (5) เพิ่มเติม โจทย์ เฉลย และภาพประกอบจำนวนมาก

ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา. กลศาสตร์

ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา. กลศาสตร์ Author: โดย Hugh D. Young, Roger A. Freedman ; แปลและเรียบเรียง ปิยพงษ์ สิทธิคง Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559. Call No: QC21.3 ย224ฟ ล.1 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ (1) ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (2) ครอบคลุมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาทุกสถาบันการศึกษา (3) มีเนื้อหาบางส่วนที่ต้องใช้แคลคลูลัสและเพิ่มเติม Modern Physics (4) แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงเนื้อหาใหม่ (5) เพิ่มเติม โจทย์ เฉลย และภาพประกอบจำนวนมาก

หลักการทางพิษวิทยา = Principles of toxicology

หลักการทางพิษวิทยา = Principles of toxicology Author: ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว, ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์, ปัญญา เต็มเจริญ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยาและภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยรังสิต, 2535. Call No: QV600 Thai 116 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทางด้านพิษวิทยา โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางด้านพิษวิทยา เช่น แนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับพิษวิทยา และการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษเข้าไป ตอนที่ 2 เกี่ยวกับหลักการพิษวิทยา ว่าด้วยเรื่องการดูดซึมสารพิษ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพิษของสารพิษ ตลอดจนวิธีการทดสอบสารพิษ ตอนที่ 3 เกี่ยวกับกลไกการเกิดพิษทั้งการเกิดพิษอย่างเฉียบพลัน การเกิดมะเร็งจากสารเคมี การเกิดพิษในระบบพันธุกรรม การกำเนิดลูกวิรูป และการเกิดพิษต่อระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน

Extracellular matrix and membranes

Extracellular matrix and membranes Author: วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2555?]. Call No: QU55.3 ว528e 2555? คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเรื่องโมเลกุลของสารต่างๆ ที่อยู่รอบนอกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งคนและสัตว์ โมเลกุลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเกิดและการดำรงชีวิตของเซลล์ ตลอดถึงการทำหน้าที่ของเซลล์ทุกชนิดโดยมีปฏิกิริยาต่อกันกับโมเลกุลภายในเซลล์ผ่านทางเซลล์เมมเบรน เหมาะสำหรับประกอบการศึกษาวิชาชีววิทยาของเซลล์ เพื่อผู้เรียนในระดับปริญญาตรีถึงระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา Author: คณาจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QT4 ส356 ล.1 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่และกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญ สำหรับนักศึกษาแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุข และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เนื่องจากความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการทำงานในภาวะปกติของร่างกาย จะช่วยให้เข้าใจการเกิดพยาธิสภาพและอาการของโรคต่างๆ ได้ดีขึ้น จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค การให้ยา การบำบัดรักษาโรค ตลอดจนการดูแลผู้ป่วย ในอนาคต

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต : รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต : รวมบทความในโอกาสศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ อายุ 72 ปี Author: สมโภชน์ ศรีโกสามาตร … [และคนอื่นๆ] Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Call No: QH541.15.B56 ค181 2557 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องใหญ่ๆ 6 เรื่องด้วยกัน คือ คุณงามความดีของท่านอาจารย์วิสุทธิ์ทั้งในฐานะที่เป็นนักวิชาการและเป็นมนุษย์ สาระความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโมเลกุลและยีน สปีชีส์ ระบบนิเวศ ชุมชนกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ

วิวัฒนาการ มนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพ : รวมบทความวิชาการ Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Call No: QH541.15.B56 ว794ว 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการร่วม (coevolutionary process) ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรตามกาลเทศะ โดยปัจจัยภายนอกและภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติดังกล่าวนำไปสู่ความหลากหลายของสรรพชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลกสีน้ำเงินใบนี้ที่เรียกโดยรวมว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity หรือ biodiversity)”

สัมพัทธภาพพิเศษ

สัมพัทธภาพพิเศษ Author: สาโรช ศิวโมกษธรรม Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. Call No: QC173.65 Thai 684 2539 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ วิชาสัมพัทธภาพพิเศษนับว่าเป็นวิชาที่สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นฐานความรู้ของวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ เนื่องจากฟิสิกส์ยุคใหม่จะกล่าวถึงอนุภาคเล็กๆ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกือบเท่าแสง ดังนั้นจะใช้กฏเกณฑ์แบบกลศาสตร์ยุคเก่าไม่ได้อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามจะชี้ให้เห็นว่า ถ้าความเร็วลดลงจนเป็นความเร็วธรรมดาแล้ว รูปแบบของสมการต่างๆ ในสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ก็จะลดรูปลงเป็นกลศาสตร์ยุคเก่าแบบนิวตัน

สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 = Essential human anatomy

สาระสำคัญกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 = Essential human anatomy Author: บรรณาธิการ กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ, ไกร มีมล, ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Call No: QS4 ส677 ล.1 2555 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือชุดนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ในลักษณะเชิงระบบ ประกอบด้วย 2 เล่ม โดย เล่มที่หนึ่งกล่าวถึงเซลล์และเนื้อเยื่อ และระบบพื้นฐาน ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด สำหรับเล่มที่สองกล่าวถึงระบบซึ่งเกิดจากการทำงานประสานกันของระบบพื้นฐานและอวัยวะต่างๆ ในการควบคุมการทำงานของร่างกายให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ คือ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ ในแต่ละบทได้อธิบายถึงอวัยวะและโครงสร้างนั้นๆ ในการควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสอดแทรกความสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์ที่นำไปใช้ทางคลินิกและความผิดปกติที่พบบ่อยในแต่ละระบบ