เคมี 1 = Chemistry 12/e

เคมี 1 = Chemistry 12/e Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียง, ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2560]. Call No: QD31.3 ช786ค ล.1 2560 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเคมี 1 เล่มนี้ แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Chemistry 12/e เขียนโดยปรมาจารย์ด้านเคมีชื่อดังของโลก Raymond Chang เป็นหนังสือเคมีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่มีความทันสมัย มีแบบฝึกหัดและคำถามท้ายบทจำนวนมาก จึงทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในศาสตร์ของเคมีได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีบทความที่แสดงถึงความสำคัญของเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรืิอการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักความมหัศจรรย์ของวิชาเคมีได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจสร้างแรงบันดาลใจให้สนใจในศาสตร์เคมีเชิงลึกมากขึ้น

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface

Tapping molecular wilderness : drugs from chemistry-biology-biodiversity interface Author: Yongyuth Yuthavong Imprint:  Singapore : Pan Stanford Publishing, c2016. Call No: QV745 Y59t 2016 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ This book differs from those available on the subject of natural products and drugs derived therefrom in that it looks at the broad picture on how materials and organisms from nature affect our health and how we have combined our knowledge in chemistry, biology, and biodiversity to promote our wellness from resources in the “molecular wilderness,” with caveats on sustainable utilization of these resources. It is therefore suitable, not only for readers interested in science and medicine, but also for those with interest in policy issues concerning sustainable development, environment, and issues concerning interaction of science and society in general.

Introduction to molecular motion in polymers

Introduction to molecular motion in polymers Author: Richard A. Pethrick, Taweechai Amornsakchai, Alastair M. North Imprint:  Dunbeath : Whittles ; Boca Raton, Fla. : Distributed in North America by CRC Press, c2011. Call No: QD380 P486i 2011 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ The book integrates polymer chemistry with polymer physics and polymer engineering, a fusion that is so often lacking in polymer education. This interdisciplinary treatment is given first to the mechanical properties of plastics and rubbers, since these are the most important in use. Closely connected to molecular motion, and also affecting physical behaviour, is the morphology of a bulk material. This, too, is accommodated along with the treatment of glasses and rubbers. Next in importance comes electrical behaviour, and in particular dielectric or insulation uses. The book also covers acoustic behaviour, light initiated or photo-properties and diffusion phenomena. Throughout, emphasis is placed on the way that time, temperature and frequency relationships apply in a similar way to all these phenomena.

เคมี 2 = Chemistry

เคมี 2 = Chemistry Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ Imprint:  กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ทอป ; แมคกรอ-ฮิล, 2547. Call No: QD31.2 ช786ค ล.2 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเคมีเล่มนี้นับเป็นตำราที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่งโลกครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางเคมี ทั้งในเรื่องกรด-เบส สมดุลกรด-เบส สมดุลของสารละลายเคมีในบรรยากาศ ฯลฯ โดยที่ผู้แปลและเรียบเรียงได้จัดลำดับเนื้อหาทั้งหมดให้เข้ากับหลักสูตรการเรียน การสอนวิชาเคมีที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป

เคมี 1 = Chemistry

เคมี 1 = Chemistry Author: โดย Martin S. Silberberg ; เรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ, กรวลัย พันธุ์แพ Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2554. Call No: QD31.2 ซ331ค ล.1 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเคมีเล่มนี้นับเป็นตำราที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่งโลกครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางเคมี ทั้งในเรื่องกรด-เบส สมดุลกรด-เบส สมดุลของสารละลายเคมีในบรรยากาศ ฯลฯ โดยที่ผู้แปลและเรียบเรียงได้จัดลำดับเนื้อหาทั้งหมดให้เข้ากับหลักสูตรการเรียน การสอนวิชาเคมีที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป

เหล็ก โครเมียมและแมงกานีส = Iron Chromium and Manganese Fe Cr Mn

เหล็ก โครเมียมและแมงกานีส = Iron Chromium and Manganese Fe Cr Mn Author: เขียน : ไบรอัน แนพพ์ ; แปล : ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์ ; [สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรณาธิการ] Imprint:  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542. Call No: QD181.F4 น923ห 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเคมี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวเฉพาะของแต่ละธาตุ ปฏิกิริยาเคมี การเกิดและการแยกสลายของสาร และประโยชน์สำคัญต่างๆ ของธาตุ รวมทั้งสารประกอบของธาตุเหล่านั้น การสาธิตในห้องปฏิบัติการแสดงด้วยภาพทีละขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงกับการทดลองในห้องปฏิบัติการได้จริง เสริมความรู้ด้วยคำจำกัดความทางวิชาการที่สมบูรณ์ ข้อเท็จจริงและความรู้เพิ่มเติมต่างๆ

อดีต ปัจจุบัน อนาคต วิทยาการเคมีและเภสัชไทย

อดีต ปัจจุบัน อนาคต วิทยาการเคมีและเภสัชไทย Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  ปทุมธานี : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Call No: QD18.T5 อ131 2549 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะแนะนำประวัติ ความเป็นมาและบทบาทของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ด้านเคมีและเภสัช ความเป็นมาของเคมีและเภสัชต่างๆ และทิ้งท้ายด้วยการมองไปสู่อนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงและรวดเร็ว ทั้งในตัววิทยาการเองและในด้านความต้องการของสังคมไทย

เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1 = Chemistry : the central science 1

เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1 = Chemistry : the central science 1 Author: Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten ; สุนันทา วิบูลย์จันทร์, แปลและเรียบเรียง Imprint:  กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อิโดไชน่า, 2545. Call No: QD31.2 บ214ค ล.1 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เมื่อศึกษาหนังสือเล่มนี้แล้ว จะค้นพบความงามและพลังของศาสตร์เคมี ตลอดจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเคมีเป็นเรื่องใกล้ตัว และยังสามารถทำให้เราเข้าใจวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ รวมทั้งความเป็นไปของโลกนี้ได้เป็นอย่างดี