เคมี 1 = Chemistry 12/e

เคมี 1 = Chemistry 12/e Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียง, ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย … [และคนอื่นๆ] Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2560]. Call No: QD31.3 ช786ค ล.1 2560 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเคมี 1 เล่มนี้ แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Chemistry 12/e เขียนโดยปรมาจารย์ด้านเคมีชื่อดังของโลก Raymond Chang เป็นหนังสือเคมีที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยเนื้อหาและภาพประกอบที่มีความทันสมัย มีแบบฝึกหัดและคำถามท้ายบทจำนวนมาก จึงทำให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในศาสตร์ของเคมีได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีบทความที่แสดงถึงความสำคัญของเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรืิอการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักความมหัศจรรย์ของวิชาเคมีได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจสร้างแรงบันดาลใจให้สนใจในศาสตร์เคมีเชิงลึกมากขึ้น

เคมี 2 = Chemistry

เคมี 2 = Chemistry Author: Raymond Chang ; แปลและเรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ Imprint:  กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ทอป ; แมคกรอ-ฮิล, 2547. Call No: QD31.2 ช786ค ล.2 2547 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเคมีเล่มนี้นับเป็นตำราที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่งโลกครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางเคมี ทั้งในเรื่องกรด-เบส สมดุลกรด-เบส สมดุลของสารละลายเคมีในบรรยากาศ ฯลฯ โดยที่ผู้แปลและเรียบเรียงได้จัดลำดับเนื้อหาทั้งหมดให้เข้ากับหลักสูตรการเรียน การสอนวิชาเคมีที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป

เคมี 1 = Chemistry

เคมี 1 = Chemistry Author: โดย Martin S. Silberberg ; เรียบเรียงโดย นภดล ไชยคำ, กรวลัย พันธุ์แพ Imprint:  กรุงเทพฯ : ท้อป, 2554. Call No: QD31.2 ซ331ค ล.1 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราเคมีเล่มนี้นับเป็นตำราที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่งโลกครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางเคมี ทั้งในเรื่องกรด-เบส สมดุลกรด-เบส สมดุลของสารละลายเคมีในบรรยากาศ ฯลฯ โดยที่ผู้แปลและเรียบเรียงได้จัดลำดับเนื้อหาทั้งหมดให้เข้ากับหลักสูตรการเรียน การสอนวิชาเคมีที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป

เหล็ก โครเมียมและแมงกานีส = Iron Chromium and Manganese Fe Cr Mn

เหล็ก โครเมียมและแมงกานีส = Iron Chromium and Manganese Fe Cr Mn Author: เขียน : ไบรอัน แนพพ์ ; แปล : ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์ ; [สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรณาธิการ] Imprint:  กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542. Call No: QD181.F4 น923ห 2542 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเคมี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวเฉพาะของแต่ละธาตุ ปฏิกิริยาเคมี การเกิดและการแยกสลายของสาร และประโยชน์สำคัญต่างๆ ของธาตุ รวมทั้งสารประกอบของธาตุเหล่านั้น การสาธิตในห้องปฏิบัติการแสดงด้วยภาพทีละขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงกับการทดลองในห้องปฏิบัติการได้จริง เสริมความรู้ด้วยคำจำกัดความทางวิชาการที่สมบูรณ์ ข้อเท็จจริงและความรู้เพิ่มเติมต่างๆ

อดีต ปัจจุบัน อนาคต วิทยาการเคมีและเภสัชไทย

อดีต ปัจจุบัน อนาคต วิทยาการเคมีและเภสัชไทย Author: ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ Imprint:  ปทุมธานี : มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Call No: QD18.T5 อ131 2549 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จะแนะนำประวัติ ความเป็นมาและบทบาทของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ด้านเคมีและเภสัช ความเป็นมาของเคมีและเภสัชต่างๆ และทิ้งท้ายด้วยการมองไปสู่อนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงและรวดเร็ว ทั้งในตัววิทยาการเองและในด้านความต้องการของสังคมไทย

เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1 = Chemistry : the central science 1

เคมี : วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ 1 = Chemistry : the central science 1 Author: Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Bruce E. Bursten ; สุนันทา วิบูลย์จันทร์, แปลและเรียบเรียง Imprint:  กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อิโดไชน่า, 2545. Call No: QD31.2 บ214ค ล.1 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เมื่อศึกษาหนังสือเล่มนี้แล้ว จะค้นพบความงามและพลังของศาสตร์เคมี ตลอดจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเคมีเป็นเรื่องใกล้ตัว และยังสามารถทำให้เราเข้าใจวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ รวมทั้งความเป็นไปของโลกนี้ได้เป็นอย่างดี