หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1

หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1 Author: เขียน Sylvia S. Mader ; แปลและเรียบเรียง, ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556, [2013]. Call No: QH308.2 ม724ห ล.1 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้แปลและเรียบเรียงมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Essentials of Biology (2nd edition) ของ Sylvia S. Mader เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สำคัญของวิชาชีววิทยา ได้แก่ การศึกษาสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานและโมเลกุลอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต เซลล์และการสืบพันธุ์ของเซลล์ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หนังสือเล่มนี้มีโครงสร้างที่ทำให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย นอกจากหลักการและเนื้อหาทางชีววิทยาแล้ว ยังมีแบบทดสอบความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ สรุปทบทวนบทเรียน และแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบตนเองในแต่ละบทพร้อมเฉลย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการประเมินตนเองของผู้เรียน อันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาวิชาชีววิทยาได้เป็นอย่างดี

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ Author: วิสุทธิ์ ใบไม้ Imprint:  กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาระบบการพิมพ์, 2536. Call No: QH430 Thai 38 2538 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือ พันธุศาสตร์ เล่มนี้เน้นหลักแนวคิดและประวัติศาตร์การค้นพบปรากฏการณ์พันธุกรรมใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ ทางพันธุกรรมที่นำไปสู่การค้นพบที่สำคัญ อันเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยียุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม