หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1

หลักชีววิทยา = Essentials of Biology 2/E volume 1 Author: เขียน Sylvia S. Mader ; แปลและเรียบเรียง, ดร.อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร และคณะ Imprint: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2556, [2013]. Call No: QH308.2 ม724ห ล.1 2556 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ได้แปลและเรียบเรียงมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Essentials of Biology (2nd edition) ของ Sylvia S. Mader เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาและหลักการที่สำคัญของวิชาชีววิทยา ได้แก่ การศึกษาสิ่งมีชีวิต เคมีพื้นฐานและโมเลกุลอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต เซลล์และการสืบพันธุ์ของเซลล์ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หนังสือเล่มนี้มีโครงสร้างที่ทำให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย นอกจากหลักการและเนื้อหาทางชีววิทยาแล้ว ยังมีแบบทดสอบความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ สรุปทบทวนบทเรียน และแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบตนเองในแต่ละบทพร้อมเฉลย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการประเมินตนเองของผู้เรียน อันจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาวิชาชีววิทยาได้เป็นอย่างดี

ชีววิทยา 2

ชีววิทยา 2 Author: คณะบรรณาธิการ, มาลียา เครือตราชู, เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์, ปราณีต ดำรงผล Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Call No: QH308.2 ช579 ล.2 2552 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ตำราชีววิทยา 2 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ นอกจากจะได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาและภาพบางส่วนจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 แล้ว ยังได้เพิ่มบทที่เกี่ยวกับสรีรวิทยาเพื่อให้เนื้อหาของเล่มมีความสมบูรณ์ขึ้น แต่ละบทยังคงประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหาของบท บทสรุป คำถามท้ายบท และบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงจุดมุ่งหมายของแต่ละบทอย่างชัดเจน

ชีววิทยา 1

ชีววิทยา 1 Author: คณะบรรณาธิการ, มาลียา เครือตราชู, ปราณีต ดำรงผล, ประหยัด โภคฐิติยุกต์ Imprint:  กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Call No: QH308.2 ช579 ล.1 2551 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ เนื้อหาในหนังสือ ชีววิทยา 1 เป็นการปูพื้นฐานของชีววิทยาตั้งแต่เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์ พันธุกรรม ดีเอ็นเอ และยีน วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา ปัญหามลภาวะและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ เพื่อให้นักศึกษาทุกประเภทวิชาที่ต้องใช้ชีววิทยาเป็นพื้นฐานในการศึกษาศาสตร์ขั้นสูงขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอในพื้นฐานทางชีววิทยาและสามารถนำชีววิทยาไปใช้ได้