หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology Author: กัลลยานี ดวงฉวี, บรรณาธิการ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Call No: QZ17 ห149 2553 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการฝึกทักษะและมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ ที่เห็นได้จากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มองด้วยตาเปล่า (Gross Pathology) และดูความผิดปกติของเซลล์หรือเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Histopathology) เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ปรีคลินิก และผู้ที่สนใจ สามารถใช้ประโยชน์และช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านการแพทย์พื้นฐาน

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology

หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย = A text and atlas of basic pathology Author: กัลลยานี ดวงฉวี, บรรณาธิการ Imprint:  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คราฟแมนเพรส, 2554. Call No: QZ17 ห149 2554 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือภาพทางพยาธิวิทยาพร้อมคำอธิบาย ได้มีการปรับปรุงเพิ่มลักษณะบ่งชี้ที่จำเป็นในการสื่อความหมายของโรคที่สำคัญ และเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาและ/หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง