ไนตริกออกไซด์ = Nitric oxide

ไนตริกออกไซด์ = Nitric oxide Author: ณัฐวุธ สิบหมู่ Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. Call No: QD181.N1 ณ363น 2561 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้เรื่องไนตริกออกไซด์ โดยรวบรวมเนื้อหาการวิจัย และทบทวนวรรณกรรมเรื่องไนตริกออกไซด์ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานทางเคมีและปฏิกิริยาทางชีวเคมีของไนตริกออกไซด์และอนุพันธ์ต่างๆ ผลทางชีววิทยาของไนตริกออกไซด์ บทบาทของไนตริกออกไซด์ต่อการทำงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด เภสัชวิทยาของไนตริกออกไซด์และอนุพันธ์ เป็นต้น