ต่อมไพเนียลและเมลาโทนิน

ต่อมไพเนียลและเมลาโทนิน Author: ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ Imprint: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2545. Call No: WK350 ป622ต 2545 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ผู้เขียนได้ศึกษาวิจัยถึง บทบาทของเมลาโทนินและต่อมไพเนียล เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ได้ทำการวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จึงขอรวบรวมความรู้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทั่วโลก และเนื้อหาบางส่วนมาจากงานวิจัยของผู้เขียนเองนำมาแต่งเป็นตำราภาษาไทย เพื่อผู้อ่านทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์หลังจากอ่านตำราเล่มนี้แล้ว จะมีพื้นความรู้ที่วิเคราะห์เองได้ ตำราเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป