คอมพอสิทเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้น

คอมพอสิทเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้น Author: ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย Imprint: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559, [2016]. Call No: TA418.9.C6 ท193ค 2559 คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ หลังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจพื้นฐานต่างๆ ในการผลิตคอมพอสิทเสริมแรงด้วยเส้นใยสั้นมากขึ้นสามารถเลือกวัสดุเสริมแรง และเมทริกซ์ที่เหมาะสมกังความต้องการใช้งาน